Ataşehir’de Finans Merkezi’ne doğru

Ataşehir’de Finans Merkezi’ne doğru

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi çalışmalarını hızlandırmak amacıyla bir genelge yayınlandı

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek amacıyla oluşturulan konsey ve kurulların yapıları ve görev alanları konusunda genelge yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "İstanbul Uluslar arası Finans Merkezi İdari Yapılanması" konulu genelgede, İstanbul'un Uluslar arası Finans Merkezi olması hedefini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planının daha önce yürürlüğe konulduğu hatırlatıldı.
 
Strateji ve Eylem Planında, uluslararası standartlarda işleyen bir hukuk altyapısının oluşturulmasına, finansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasına, vergi sisteminin basitleştirilmesine ve etkinleştirilmesine, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin geliştirilmesine, fiziksel ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim altyapısının sağlanmasına ve dünya ölçeğinde tanıtım ve izleme yapacak bir organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik öncelik ve eylemlerin belirlendiğine işaret edildi.
 
Genelgede bu çerçevede İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) çalışmalarını koordine etmek, desteklemek ve yürütmek üzere; İFM Yüksek Konseyi, İFM Ulusal Danışma Kurulu, İFM Koordinatörlüğü ve Çalışma Komiteleri ve Yüksek Konseye tavsiyede bulunmak üzere de İFM Uluslararası Danışma Konseyi kurulduğu belirtildi.
 
YÜKSEK KONSEY
Genelgede, Konsey ve Kurulların yapısı ile görev alanları da şu şekilde sıralandı:
"İFM Yüksek Konseyi: Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısının başkanlığında; Devlet Planlama Teşkilatından sorumlu Devlet Bakanı, Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Ulaştırma Bakanı, İFM Koordinatörü ve Ulusal Danışma Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği üst düzey bir temsilciden oluşturuldu.
 
Yüksek Konsey; İstanbul'un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek, strateji oluşturmak, sorunların çözümü için gerekli tedbirleri
almak, Uluslararası Danışma Konseyi, Ulusal Danışma Kurulu, Koordinatörlük ile çalışma komitelerinden gelen raporları ve önerileri değerlendirmek ve karar almak, uygulamaları takip etmek, Koordinatörlükçe sunulan yıllık iş planlarını onaylamakla görevli olacak.
 
Gerekli gördüğü hallerde Yüksek Konsey, yeni çalışma komitesi oluşturabilecek, çalışma komitelerinin çalışma usul ve esasları Koordinatörlüğün önerisiyle Yüksek Konsey tarafından belirlenecek. Yüksek Konsey, Mart ve Eylül aylarında olağan olarak toplanacak, ihtiyaç duyulması halinde Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilecek.
 
-İFM Ulusal Danışma Kurulu: DPT'den sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında; DPT, Hazine, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarları, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
Başkanları, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İMKB Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürlerinden oluşturuldu.
Ayrıca Başkan, gerekli görmesi halinde toplantı gündemiyle ilgili kamu ve özel sektör kuruluş temsilcilerini toplantıya davet edebilecek.
 
DANIŞMA KURULU
-Ulusal Danışma Kurulu: Finansal sistem içerisinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları ve meslek örgütleri ile kamu kesimi arasında görüş birliği oluşmasına yardımcı olacak, İFM Projesiyle ilgili olabilecek mevzuat değişiklik
çalışmalarının hazırlanma aşamasında Strateji ve Eylem Planına uygunluğunu değerlendirecek, çalışma komitelerinde yapılan çalışmaları izleyecek, değerlendirecek ve çalışmalar neticesinde hazırlanan raporlara ilişkin olarak Yüksek Konseye görüş bildirecek. Yapacakları çalışmalara ilişkin olarak çalışma komitelerine önerilerde
bulunacak. Ulusal Danışma Kurulu, Kurul üyelerinin görüşü alınarak Başkan tarafından belirlenecek gündemle, Yüksek Konsey toplantılarından makul bir süre önce toplanacak, gerekli hallerde Başkan, Ulusal Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilecek.
 
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE İNTERNET PORTALI OLUŞTURULACAK
-İFM Koordinatörlüğü: İFM Koordinatörlüğünü DPT Müsteşarı yürütecek.  DPT ve Hazine Müsteşarlığı, Koordinatörlük işlerinde yardımcı olmak üzere, birer müsteşar yardımcısını İFM Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirecek. İFM Koordinatörü, yardımcılarını gerekli gördüğü hallerde kendisini temsil etmekle görevlendirebilecek.
DPT Müsteşarlığı, Koordinatörlük görevini yerine getirmek üzere birim kurma, personel temini ve mali hususlarda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak, bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde ilgili kurumlar DPT'ye gerekli
yardım ve desteği sağlayacak.

Yüksek Konsey, Ulusal Danışma Kurulu ve Uluslararası Danışma Konseyi çalışmalarının organizasyonundan ve çalışmaların Strateji ve Eylem Planı doğrultusunda eşgüdüm içinde yürütülmesinden İFM Koordinatörü sorumlu olacak. Öncelikle bölge ülkelerine yönelik olarak, uluslararası platformlarda yürütülecek İFM Projesi tanıtım faaliyetlerinin ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak etkin bir şekilde eşgüdümünden de İFM Koordinatörü sorumlu olacak. Bu kapsamda yapılacak tanıtım faaliyetleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından desteklenecek.
Koordinatörlük, Türkçe ve İngilizce tanıtım ve bilgilendirme hizmeti sağlayacak bir internet portalı (İFM Portalı) oluşturacak. İFM Koordinatörü, portalın diğer yabancı dillerde de oluşturulmasına karar verebilecek.
 
İFM EYLEM TAKİP SİSTEMİ KURULACAK
Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin takibi amacıyla, İFM Eylem Takip Sistemi kurulacak, bu sisteme bilgi aktarımı, belirlenen format ve zamanlarda sorumlu kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.
Koordinatörlük, gelişim raporlarını altı aylık dönemler halinde düzenli olarak hazırlayacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır. Raporda; Strateji ve Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme durumu, finans merkezi olmaya yönelik göstergeler ve finans merkezi olma yolunda kat edilen gelişmeler izlenecek ve değerlendirilecek.
Koordinatörlük, 3 yıl sonra yenilenecek olan Strateji ve Eylem Planıyla ilgili çalışmaların koordinasyonundan ve yeni taslağın oluşturulmasından da sorumlu olacak.
İFM Koordinatörünün görevi yeni Strateji ve Eylem Planı kapsamında bir görevlendirme yapılıncaya kadar devam edecek. İFM Koordinatörünün talep etmesi halinde, İstanbul Kalkınma Ajansı da Koordinatörlük çalışmalarına destek verecek. Koordinatörlük, kendisine verilmiş görevlerden uygun gördüklerini çalışma komiteleri vasıtasıyla yürütebilecek.
 
ÇALIŞMA KOMİTELERİ
-Çalışma Komiteleri: İFM Projesine ilişkin teknik çalışmaları yürütmek üzere sekiz adet çalışma komitesi kurulacak.
Komiteler ile bunlara başkanlık edecek kurumlar ve komite başkanlarının görev unvanları da şöyle:

1-Hukuk Komitesi (Adalet Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı),
2-Piyasalar ve Enstrümanlar Komitesi (Sermaye Piyasası Kurulu - Başkan
Yardımcısı),
3-Vergi Komitesi (Maliye Bakanlığı - Müsteşar Yardımcısı),
4-Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Komitesi (Hazine Müsteşarlığı -
Müsteşar Yardımcısı),
5-Altyapı Komitesi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Genel Sekreter),
6-Teknoloji Komitesi (Takasbank - Genel Müdür),
7-Tanıtım ve İmaj Komitesi (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı -
Başkan),
8-İnsan Kaynakları Komitesi (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı -
Müsteşar Yardımcısı)

Yüksek Konsey, ihtiyaç duyulması halinde, çalışma komitelerine başkanlık edecek kurumları ve komite başkanlıklarının temsil düzeyini değiştirebilecek. Çalışma komitesi başkanları; komitelerin oluşturulması, düzenli olarak toplanması ve çalışmaların belirlenen görevler doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu olacak. Bu çerçevede, toplantı organizasyonları için yer temin etme ve raporlama gibi her türlü sekretarya hizmetleri komite başkanı olarak belirlenmiş kurumlar tarafından sağlanacak.
 
DANIŞMA KONSEYİ
-İFM Uluslararası Danışma Konseyi: Uluslararası Danışma Konseyi, en az 15 üyeden oluşacak. Üyeler, finans dünyasının önde gelen kuruluşlarının üst düzey yöneticileri arasından, bir yıl için seçilecek. Başkan, Ulusal Danışma Kurulunun önereceği adaylar, üyeler ise Başkanın önereceği adaylar arasından Yüksek Konsey tarafından belirlenecek. Toplantılara uluslararası kuruluş temsilcileri de davet edilebilecek.
Uluslararası Danışma Konseyi, yılda bir kez Yüksek Konseyle birlikte toplanacak; toplantıda, Uluslararası Danışma Konseyi üyelerinin İFM Projesine yönelik görüş ve önerileri ile diğer finans merkezlerindeki en iyi uygulamalar
değerlendirilecek." Başbakan Erdoğan imzalı Genelgede, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesinin bir Türkiye projesi olduğu da belirtildi ve İstanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans merkezi olması vizyonunun
gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalara, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversiteler ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılmasının ve katkı sağlamasının gerektiği de vurgulandı.
 
  • Etiketler:

Yorum Yaz