Azerbaycan’da Türk müteahhitler 2.9 milyara ulaştı

Azerbaycan’da Türk müteahhitler 2.9 milyara ulaştı

Azerbaycan’da inşaat sektörü, enerji alanındaki altyapı projeleri nedeniyle 2002 yılından itibaren oldukça yüksek bir büyüme sergiledi. Azerbaycan’da Türk firmalarının doğrudan yatırımları 4.5 milyar dolara, müteahhitlik projelerinin toplam tutarı ise 2.9 milyar dolara ulaştı

 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan,
Ermenistan'la yapılan savaş ve planlı ekonominin sona ermesinin ardından pazar ekonomisine
geçiş sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle oldukça istikrarsız bir dönem geçirdi. Ancak
1990'lı yılların sonlarından başlayarak ülke istikrar kazanmaya başladı. Azerbaycan'ın politik
hayatında çok önemli rolü olan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 2003 yılının aralık ayında vefat
etmesinden önce gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 76.8'ini alan İham
Aliyev, cumhurbaşkanı seçildi.

İham Aliyev'in göreve başlamasından bugüne kadar geçen süre içerisinde siyasi istikrar korundu.
Cumhurbaskanı Aliyev geniş halk kitleleri tarafından destekleniyor. Demokratik, laik ve üniter
bir hukuk devleti olan Azerbaycan'da devlet egemenliği, kuvvetler ayrılığı prensibine
dayanıyor. Yasama yetkisini Milli Meclis, yürütme yetkisini Cumhurbaşkanı, yargı görevini ise
Anayasa Mahkemesi ve diğer Azerbaycan mahkemeleri yerine getiriyor. Başbakan ve kabine,
cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.
 
Petrol ve doğalgaz zengini
 
Azerbaycan ekonomisi, devletin halen ciddi bir ağırlığa sahip olduğu, planlı ekonomiden pazar
ekonomisine geçiş sürecinde olan bir yapıya sahip. Ülkenin ekonomik açıdan en büyük
zenginlikleri büyük petrol ve doğalgaz yatakları, tarıma elverişli toprakları ve SSCB
döneminden miras kalan büyük sanayi tesisleri ve sanayi altyapısıdır.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ciddi bir küçülme yaşamış olan Azerbaycan ekonomisine
Ermenistan ile çıkan savaş ağır bir darbe vurdu. Bağımsızlığın ilan edildiği 1991 yılından 1995
yılına kadar olan sürede yüzde 60'lık bir küçülme yaşayan Azerbaycan ekonomisinde Sovyetler
Birliği dönemindeki pazarlarını ve devlet teşviklerini kaybetmiş olan plastik, kimyasal ve
imalat gibi birçok sektör yok olma seviyesine geldi. Diğer yandan tarım sektörünün ülke
ekonomisindeki ağırlığı hızlı bir düşüş eğilimine girdi.

Azerbaycan ekonomisi, 1995 yılından itibaren IMF ve Dünya Bankası'yla işbirliği çerçevesinde
başlatılan yeniden yapılanma ve özelleştirme programıyla canlanmaya başladı ve ekonomideki
küçülme, yerini büyümeye bıraktı. Bu büyüme sürecinin başlamasında ve güç kazanmasında 1998
yılından itibaren giderek artan oranlarda enerji alanındaki yabancı yatırımların büyük etkisi
oldu.
 
Ekonominin temeli enerji sektörü
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun hazırladığı rapora göre, Azerbaycan ekonomisi sektörel açıdan
iki ana başlık altında incelemek mümkün; enerji sektörü ve diğerleri. Yaklaşık 100 yıldan beri
Azerbaycan'da ekonominin belkemiği olan enerji sektörü, büyük miktarlarda yabancı yatırım
çekiyor. 2007 yılı verilerine göre, enerji sektörü GSYİH'nin yüzde 60'ını, ülkenin tüm ihracat
gelirlerinin ise yüzde 90'ını karşılıyor.

Diğer yandan enerji sektöründe yatırımların artması, taşımacılık ve inşaat gibi yan sektörleri
de olumlu yönde etkiliyor. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar geçen süre
içinde ekonomide tarımın ağırlığının azaldığı, buna karşılık enerji de dahil olmak üzere bütün
olarak sanayi sektörünün ağırlığının arttığı gözlemleniyor.
 
Azerbaycan ekonomisinde son yıllarda artan doğrudan yabancı yatırımlar, düşük enflasyon
oranları, sıkı mali politikalar ve para politikaları sayesinde yüksek büyüme oranları
yakalanırken, dengeli bir bütçe oluşturulmuş ve makroekonomik istikrar büyük ölçüde
sağlanmıştır. Hükümet, bu çerçevede petrol gelirlerinin, ekonominin diğer sektörlerinin
kalkındırılmasında kullanılmasını amaçlayan bazı uygulamalara gidiyor. Bu sayede ekonomide
çeşitlilik sağlanarak, kalkınmanın sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amaçlanıyor. Ancak,
buna rağmen ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlarda istenen hızın yakalanmış olduğunu
söylemek mümkün değil. Son yıllarda yaşanan olağanüstü yüksek büyüme hızı genel olarak petrol
ihracatına dayandığından, ülke ekonomisi küresel petrol fiyatlarına son derece duyarlı hale
geldi.
 
Enerji, inşaatta doping etkisi yarattı
 
Azerbaycan'da inşaat sektörü, enerji alanındaki altyapı projeleri nedeniyle 2002 yılından
itibaren oldukça yüksek bir büyüme sergiledi. Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı verilerine
göre söz konusu yılda yüzde 43.6 büyüyen sektör, 2003 yılında yüzde 42.8, 2004 yılında yüzde
14.9 ve 2005 yılında yüzde 29.5'luk bir büyüme kaydetti. 2006 yılında sektördeki büyüme yüzde
8.5 olurken, 2007 yılında bu rakam yüzde 16'ya yükseldi. Sektörün önümüzdeki dönemlerde de
büyüme trendine devam etmesi ve enerji sektörünün yanı sıra özel sektör tarafından finanse
edilen konut, iş merkezi gibi inşaat projelerinin ağırlık kazanması bekleniyor.
 
Beş havaalanı bulunuyor
 
Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havaalanı ile Gence, Nahçıvan, Yevlah ve Zerdab olmak üzere
Azerbaycan'da 5 havaalanı bulunuyor. Azerbaycan'dan 30 ülkeye doğrudan uçuş yapılıyor. Ulusal
havayolları “AZAL”, 20 destinasyona doğrudan, ülke içerisinde ise sadece üç bölgeye uçmaktadır.
Ülke içerisinde seyahat etmenin en hızlı ve güvenli yolu şehirlerarası otobüslerdir.
Bakü'den tüm şehirlere otobüsle ulaşım sağlandığı gibi Tiflis'e otobüsle 10 saatte
gidilebilmektedir. Bakü'den Tahran'a da otobüs seferleri düzenlemektedir. Azerbaycan
karayolları ağının toplam uzunluğu 28.030 kilometredir, ancak bunun yüzde 60'lık bir kısmı
rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Demiryollarının uzunluğu ise 2.957 kilometredir.
 
Yabancı yatırımı çekiyor
 
Azerbaycan, doğrudan yabancı sermaye çekme konusunda diğer bölge ülkelerine göre oldukça
başarılı olmuş ve 2004 yılında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
tarafından hazırlanan “Doğrudan Yabancı Yatırım Performansı Endeksi”nde 140 ülke arasında
birinci sırada yer almıştır. 2004 yılında ülkeye doğrudan yabancı yatırım girişi, GSYİH'nin
yüzde 43.4'ü oranında gerçekleşirken kişi başına düşen doğrudan yabancı yatırım 463 dolar oldu.
Bu rakam, Rusya Federasyonu'nda 80 dolar, Kazakistan'da ise 200 dolar olarak gerçekleşti. Son
on yıl içerisinde doğrudan yabancı yatırım girişleri, büyük ölçüde Azerbaycan'ın cari
açıklarını finanse etti ve ekonomik büyümenin itici gücü oldu.

Azerbaycan'daki toplam yabancı sermayenin yatırımcı ülkelere göre dağılımı, büyük ölçüde petrol
konsorsiyumu AIOC'nin hisse yapısına paraleldir. İngiliz firmaları AIOC'de yüzde 34 paya
sahiptir. İngiltere'yi yüzde 25 ile ABD, yüzde 14 ile Japonya, yüzde 9 ile Norveç ve yüzde 7
ile Türkiye takip etmektedir. Yabancı yatırımlar enerji sektöründeki faaliyetlerin
gerçekleştiği Bakü kenti civarında yoğunlaşmaktadır. En fazla yabancı yatırım alan bölge ise
petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrisine sahip olan Sumgayit'tir.
 
Türkiye-Azerbaycan ilişkiler potansiyelden uzak
 
Türkiye'nin Azerbaycan ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri diğer bölge ülkelerine kıyasla
oldukça yüksek seviyelerde olmasına rağmen, mevcut durum ortak bağlara sahip, ortak bir
kültürel mirası paylasan ve aynı dili konuşan iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli yansıtmaktan
uzaktır.

Bununla birlikte, Azerbaycan şu anda Kafkaslar'da ekonomik ve siyasi açıdan en istikrarlı ülke
konumundadır ve bu durum, ülkenin yatırım ortamını da olumlu şekilde etkilemekte ve Türk iş
çevrelerine önemli imkanlar sunmaktadır. Haydar Aliyev zamanında başlatılan ve 2003 yılında
Cumhurbaşkanlığı görevine gelen İham Aliyev ile devam eden reformlar sayesinde ülke yabancı
sermaye için kısa dönemde daha fazla ümit vaat eden, büyük bir pazar niteliği kazanmıştır.
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gündemindeki en önemli konu Bakü-Tiflis-Ceyhan
(BTC) Ham Petrol Boru Hattı'dır. Hattın inşaatı tamamlanmış ve 25 Mayıs 2005 tarihinde Bakü'de
düzenlenen bir törenle hizmete açılan hatta petrol verilmiştir. Mayıs 2006'dan itibaren Azeri
ham petrolü Ceyhan Limanı'ndan dünya pazarlarına ihraç edilmeye başlanmıştır.
 
2.9 milyar dolarlık proje yapıldı
 
Türkiye, Azerbaycan'daki yatırımcı ülkeler arasında en büyük yatırımcılardan birisi konumunda
bulunuyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki on yıl içerisinde Azerbaycan'da 1000'in
üzerinde Türk sermayeli firma kuruldu.

Azerbaycan'da Türk firmalarının doğrudan yatırımları 4.5 milyar dolara, müteahhitlik
projelerinin toplam tutarı ise 2.9 milyar dolara ulaştı. Enerji sektörü dışındaki sektörlere
yapılan yatırımlar açısından Türk firmaları Azerbaycan ekonomisinde başlıca yatırımcı konumunda
bulunuyor. Azerbaycan, Türkiye'den tüm dünyaya yapılan sermaye ihracında Hollanda'dan sonra
Türk sermayesinin en fazla gittiği ülke konumunda.

Türkiye, Azerbaycan'da enerji sektörü dışındaki sektörlere en fazla yatırım yapmış olan
ülkedir. Üçüncü ülkeler üzerinden gelen sermaye ve ülke içinde edinilen gelirlerin tekrar
yatırımda kullanılması gibi durumlar hesaba katılmadığı için bu yatırımlar büyük ölçüde
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan sermaye ihracı verilerine yansımıyor.
Azerbaycan'da enerji dışı sektörlerde Türk yatırımlarının tutarının 2.2 milyar dolara
yaklaştığı ifade ediliyor. Firmaların en faal oldukları alanlar ise telekomünikasyon,
gıda, bankacılık ve sigorta, perakende ticaret, inşaat ve inşaat malzemeleri, tekstil,
otomotiv, taşımacılık, kimyasal maddeler, petrokimya, demir-çelik, eğitim, medya, pazarlama ve
fırıncılıktır.
 
Azerbaycan'da enerji dışı sektörlerde başlıca Türk yatırımları ise şunlardır:
 
Koç Holding
 
Azerbaycan pazarına 1992 yılında açtığı ofisle giren Koç Grubu'nun bünyesindeki Migros Türk,
yurtdışındaki ilk yatırımını 1996 yılında Bakü'de Ramstore adı altında gerçekleştirdi. Otomotiv
sektöründe iki önemli yatırımı (RamAuto Baku ve SetAuto Avis) bulunan grubun bankacılık kolu
olan Koçbank da Azerbaycan'da faaliyet gösteriyor.
 
Baku Coca-Cola Bottlers Ltd
 
Bakü'de Coca-Cola ürünlerini üretimini ve şişelemesini yapan bu firmanın yüzde 78 hissesi
Anadolu Grubu'na ait. Fabrika, 1996 yılından beri faal durumdadır ve ürünler, ülke çapında 360
distribütör ve toptancı üzerinden satış noktalarına ulaştırılıyor.
 
Azersun Holding
 

1994'ten bu yana Azerbaycan'da faal olan Azersun Grubu, yerel ortaklarıyla kurduğu firmaları
aracılığıyla ticaret, inşaat, paketleme, taşımacılık, bitkisel yağlar, çay, kağıt ürünleri,
yatırım bankacılığı ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grubun en büyük yatırımı
Bakü'deki Yağ ve Gıda Fabrikası'dır. Bunun yanında, Azersun Holding'in bir konserve sebze-meyve
fabrikası, 3 çay paketleme fabrikası ve bir seker fabrikası bulunuyor.
 
Azercell Telecom
 
Azerbaycan GSM pazarında yüzde 78'lik bir paya sahip olan Azercell Telecom Şubat 2008'de
özelleştirilmiş ve Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret şirketinin mülkiyetine
geçmiştir. Turkcell'in bir iştiraki olan (yüzde 42 hisseyle) Fintur International Holdings B.V.
firması, Azertel'de yüzde 51.3 hisseye sahiptir. Diğer yüzde 48.7'lik hisse ise Cenay İnşaat'a
aittir.
 
Star Şirketler Grubu
 
Türk sermayeli bu grup, Bakü'de işletmekte olduğu “Elite” Ticaret ve Eğlence Merkezi'nin yanı
sıra 2005 yılında Samahi kentinde televizyon seti üreten bir fabrikayı hizmete soktu. Aynı
kentteki başka bir fabrikada İran malı Samandar otomobillerinin montajını yapmaktadır. Grup,
Azerbaycan'da ayrıca buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi imalatı yapmayı da planlıyor.
 
Karel
 
Azerbaycan'ın telekomünikasyon altyapısının yenilenmesinde önemli rol oynayan firma,
tamamladığı iki projeden sonra Temmuz 2005'te Azerbaycan'ın 28 yerleşim bölgesinde kırsal alan
santrallerinin kurulmasına yönelik yeni bir ihale aldı.
 
Ata Holding
 
Ata Holding, Azerbaycan'da inşaat, gıda, leasing ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor.
Bakü'deki Excelsior Hotel'in inşaatını tamamlayarak hizmete açan ve işletmeciliğini yapan grup
bünyesinde bir banka ve bir yumurta fabrikası da bulunuyor.
 
Türk bankaları
 

Yapı Kredi Azerbaycan Bank'tan başka yüzde 50 sermayesi Ziraat Bankası'na ait olan Azer-Türk
Bank, Royalbank ve Atabank Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankalardır. Ayrıca,
yakın zamanda Türkiye İş Bankası tarafından Bakü'de bir şube açılışı gündemde.
Azerbaycan'daki diğer Türk yatırımları arasında Pet Holding, Ansat ve Atilla Doğan Şirketler
Grubu'nun enerji; Kerpiçsan'ın tuğla; Elif Ltd.'nin dericilik, Bilfa'nın boya; Fatoğlu,
Güllüoglu, Elvan Çikolata ve Sürkit'in gıda; Alprof, ENJT 2000 ve Oruçoglu'nun alüminyum
doğrama; Çağdaş Ltd.'nin sünger ve Beta'nın çay üretimi alanlarındaki yatırımları sayılabilir.
 
Türk müteahhitlik firmaları 165 proje yaptı
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 1972-2008 dönemini kapsayan verilerine göre, Türk müteahhitlik
firmaları Mart 2008 tarihi itibarıyla Azerbaycan'da toplam değeri 2.9 milyar dolar olan 165
proje üstelendi. 2007 yılında ise Azerbaycan'da 6 proje üstlenilmiş olup, bunların toplam
değeri 849 milyon dolara tekabül ediyor.

Son yıllarda diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde olduğu gibi Azerbaycan'da da Türk
firmalarının üstlendikleri projelerin sayısında ve hacminde bir düşüş söz konusu.
Azerbaycan'da faal olan başlıca Türk müteahhitlik firmaları arasında Atilla Doğan, Alarko,
Baytur, Borova, Burç, Cenay, Ekpar, Enka, Gama, Pet, Tekfen, Tepe, Turan Hazinedaroglu, TML,
Yücelen ve Zafer İnşaat sayılabilir.

Türk firmalarının tamamladıkları başlıca projeler ise Bakü Uluslararası Havaalanı, Bakü-Supsa
Petrol Boru Hattı'nın batı güzergahı, Merkez Bankası Binası, Bakü Tersanesi, Coca-Cola
Fabrikası, UNOCAL Binası, Türk Büyükelçiliği, Ramstore binaları, Azer Yapı Market Binası, Hazar
Eğitim Merkezi, Karadağ Doğalgaz Kompresör İstasyonu, SPS, Severnya Kombine Elektrik Santrali
ve Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin tesisleridir.
 
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki sorunlar
 
• Azerbaycan'a yatırım yapan ve faaliyet gösteren Türk işadamlarına dahi en fazla bir yıllık
vize veriliyor.
• Azerbaycan'a sadece yatırım amaçlı getirilen alet ve edevat için gümrük vergisi muafiyeti
uygulanıyor. Üretim için getirilen, hammadde ve yarı mamul mallara da muafiyet uygulanmasının
yeni yatırımları teşvik etmesi bekleniyor.
• Toptan ve perakende satışlarda fazladan ödenen KDV'nin tahsil mekanizmasının yeterli
etkinlikte kullanılamaması söz konusu. Bunun için fazla ödenen KDV'nin ithalatta ödenen KDV ile
mahsuplaştırılması çözüm olabilir.
• Azerbaycan gümrüklerindeki depo ve antrepoların yetersiz olması ciddi sorunlara yol
Açıyor. Ayrıca Türkiye'den gelen Türk menşeli malların Azerbaycan sınır kapılarında
bekletilmemesi ve yükün iç gümrüğe gitmesini sağlamak için gereken işlemlerin daha hızlı
yapılması arzu ediliyor.
• Azerbaycan ile yapılan ticarette nakliye önemli bir maliyet unsuru olarak öne çıkıyor. Alınan
yüksek yol vergileri ve İran'ın uyguladığı tonaj sınırlamaları ve yollardaki gecikmeler, ilave
maliyetler getiriyor.
• Yurtdışına para transferlerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Azerbaycan, Dünya
Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyeliğin şartlarından olan IMF'in 8. maddesine dahil olmak için
çalışmalarına devam ediyor.
• Azerbaycan'da bankaların işletmelere verebilecekleri krediler, akreditif ve teminat
mektupları konusunda yasal düzenlemeler yetersizdir.
• Azerbaycan mahkemelerince verilen kararların icrasında sorunlar yaşanıyor. İki
ülke arasında işadamlarının sorunlarına ilişkin çözümler bulacak bir tahkim müessesesine
ihtiyaç duyuluyor.
• Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Banka Faaliyeti Hakkında Kanun gibi dıs ticaret açısından
önem arz eden yasal konularda boşlukların olması iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde ortaya
çıkan sorunların çözümünü zorlaştırıyor.
• Taahhüt alanında proje finansmanının temininde yaşanan bazı güçlükler söz konusu. Ayrıca
sürdürülmekte olan inşaat projelerinde gerekli olan çimento ve inşaat demiri tedarikinde
güçlükler yaşanıyor. Azerbaycan'daki iç üretim, pazarın ihtiyacını karşılayamadığından zaman
zaman inşaatların durması söz konusu oluyor.
• Azerbaycan perakende sektöründe uygulanan ve faturasız satışı da teşvik eden sadeleştirilmiş
vergi sistemi, sektörde haksız rekabet yaratıyor. Ramstore gibi kurumsal firmaların
Azerbaycan'da büyüyememelerinin en büyük nedeni bu sistemdir.
 
Azerbaycan ile işbirliği olanakları
Serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan Azerbaycan, kurumsal altyapısını oluşturmaya ve
sınai eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Fabrikaların birçoğu hammadde, yardımcı madde ve
teçhizat temin edilememesi nedeniyle yarım kapasite ile çalışıyor. Hammadde ve sermaye temini
Türk firmalarının faaliyetleri için imkan yaratıyor.
Ülkede yapılan ekonomik reformlar, makro-ekonomik istikrarın yerleşmeye başlamasını sağlarken,
yatırım ortamı da gittikçe daha olumlu bir hale geliyor. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz
gelirlerini, diğer sektörlerin kalkındırılması için kullanmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda bir fon
oluşturulurken, gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu gelişmeler ışığında Azerbaycan'da ön plana
çıkan ve yabancı yatırımcılar için önemli potansiyel arz eden sektörler şunlar:
 
- Bilişim: Dijital telefon sistemleri, postanelerin modernizasyonu, yazılım ve donanım üretimi,
güvenlik sistemleri, özelleştirmeler.
- Gıda sektörü: Tavuk eti, süt ve süt ürünleri, makarna, bisküvi, şekerleme, çikolata,
narenciye, bira, işlenmiş gıda, et ürünleri, alkolsüz içkiler.
- İmalat sektörü: Binek araçları, otomobil lastikleri, yan sanayi, bisiklet, motosiklet, beyaz
eşya, kahverengi eşya, oyuncak.
- İnşaat malzemeleri: Çimento, demir, kereste, elektrik malzemeleri, havalandırma sistemleri,
demir-çelik boru ve dirsekler, izolasyon malzemeleri, aksesuarlar, vanalar, prefabrik yapılar.
- Kimya: Plastik ve plastik ürünleri, lastik, gübre, inşaat kimyasalları, boya ve koruyucular,
kağıt ve karton, sanayi tipi temizlik malzemeleri.
- Sağlık: İlaç, eczacılık ürünleri, tıbbi cihazlar, dişçilik ürünleri, sarf malzemeleri.
- Tarım: Tohum, tarım makineleri, ilaçlar ve kimyasallar, fide ve fidanlar, laboratuar
aletleri, servis, sulama sistemleri.
- Tekstil: Pamuk ipliği, deri ve deri mamulleri, ayakkabı, iş güvenliği malzemeleri,
konfeksiyon, spor giyim.
 

8.1 milyonluk bir ülke
 
Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti
Yönetim şekli: Cumhuriyet
Başkent: Bakü
Diğer şehirler: Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran
İdari yapı: 59 bölge (rayon), 11 şehir, 1 özerk cumhuriyet
Komşuları: Türkiye, İran, Gürcistan, Ermenistan, Rusya Federasyonu
Yüzölçümü: 86.600 km2 (Yüzölçümü sıralamasında 112'nci ülke)
Nüfus: 8.1 milyon
Etnik dağılım: Azeri (% 90.6), Dağıstanlı (% 2.2), Rus (% 1.8), Ermeni (% 1.5)
Dil: Azerice
Para birimi: Yeni Manat (24 Eylül 2009 itibariyle 1 USD = 0,8034 AZN)
Saat dilimi: Türkiye saati + 2
 

 
  • Etiketler:

Yorum Yaz