1. Soru : Apartman toplantısı 15 gün önce ilan edilmelidir

    48 dairelik bir apartmanda oturmaktayız. Yönetim kurulu Ocak 5'te kat maliklerine tam bildirim yapmadan sadece panoya asarak toplantı çağrısı ile toplantı yapmış. Dışarıdaki kat maliklerinin hiç birinin toplantıdan haberi yok. Toplantıya salt çoğunluk katılmamasına rağmen gelenlere katıldığınıza dair diyerek karar defteri imzalatılmış. Sonra katılmayan birkaç kişiye de “Toplantıda bizi yönetim kuruluna seçtiler” diyerek imzalatmışlar. Daha sonra toplantıya katılmayan ve adı geçmeyen kişileri yönetim kuruluna yazmışlar. Bu durumda bizler yönetim kurulunu tekrar toplantı yapmaya davet ettik ama yapmadılar. Daha sonra 27 imza toplayarak yönetime verdik. Adı geçen imzaların sahte olduğu ve bazılarının eşi tarafından imzalandığı gerekçesi ile toplantı yapmaya yanaşmıyorlar. Halbuki o karar defterine imza atanlar bile toplantının yenilenmesi konusunda hem fikirler. Bu durumda bizler nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler

    Cevap :

    Sayın Ali Karaca, yönetici biraz keyfi davranmış oluyor. Şöyle ki; - Eğer, olağanüstü toplantı yapıyorsa, toplantı tarihinden 15 gün önce, maliklere tebliğ etmesi zorunludur. - Olağan toplantı yapıyorsa, günün, saatinin, yerinin kat maliklerine bildirmesi zorunludur. Sizin sorun sulh mahkemelerine gidecek gibi görünüyor. KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI MADDE 29: Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. MADDE 30: Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanmadığı için ilk toplantı yapılamazsa, kararlar en geç bir hafta içersinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca kurulmuş olan hükümler saklıdır. MADDE 31: Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir; ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Anlatamadığım bir nokta varsa, arayabilir tekrar sorabilirsiniz.