İ.E.T.T 1700 durak yaptırarak kiraya verecek

İ.E.T.T 1700 durak yaptırarak kiraya verecek

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, otobüs durağı yaptırılması ve bu durakların reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi için ihale düzenledi

İ.E.T.T. İşletmeleri 1700 noktada otobüs hatlarına durak yaptırılması ve bunların reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi için ihale düzenledi. İhalenin tahmin edilen toplam bedeli 19 milyon 380 bin dolar dolar+KDV, geçici teminat miktarı 581 bin 400 dolar olarak kayıtlarda yerini aldı. İhale 27 Kasım 2013 günü saat: 14:00'te İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mahallesi Erkan-ı Harp Sokak No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST. Adresinde gerçekleştirilecek.
İhalenin detayları şöyle:

OTOBÜS DURAĞI YAPTIRILMASI VE BU DURAKLARIN REKLAM ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1) İhale konusu olan işin;
a) Niteliği: İ.E.T.T otobüs hatlarına 1.700 adet durak yaptırılması ve bu durakların reklam alanlarının kullanım hakkının kiraya verilmesi işi.
b) Teslim Yeri: Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
c) Miktarı: 1.700 adet

2) İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği'ne müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3) İhale ile ilgili teklif mektupları 27.11.2013 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı HarpSk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST. adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00'den itibaren açılacaktır.

4) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 19.380.000,00 $+KDV olup, geçici teminat miktarı 581.400,00 $'dir.

6) İsteklilerde aranılacak şartlar:
A) Kanuni İkametgahı olması,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
F) Tahmin edilen toplam bedelin %3'ü oranında 581.400,00 $ lik geçici teminat,
G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu
F) Diğer belgeler: İstenmemektedir.
9027/1-1

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Yorum Yaz

Benzer Haberler

İ.E.T.T 1700 durak yaptırarak kiraya verecek
  • 13.11.2013 09:10

İ.E.T.T 1700 durak yaptırarak kiraya verecek

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, otobüs durağı yaptırılması ve bu durakları ...