avcilar-kapadik-imar-plani

Avcılar Kapadık’ta 557 parselin imar planı askıda!

Genel Uğurcan Tokay 27.08.2016
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kapadık Mahallesi'nde eski 557 parseli olarak bilinen bölgenin imar planını askıya çıkardı.
İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Avcılar Kapadık Mahallesi'nde eski 557 parselin imar planı askıya çıktı. Konuyla ilgili İl Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde;

Bakanlığımızca, 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tadilen ve re'sen 11/05/2016 tarihinde onaylanmış, Müdürlüğümüzce 20/05/2016- 18/06/2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan plana ilişkin askı süreci içerisinde yapılan itirazlara istinaden Bakanlığımızın 24/08/2016 tarih ve 14205 sayılı yazısı ile plan açıklama raporundaki “Ayrıca; Planlama alanının güneyinde 85.250m² alanlı “Belediye Hizmet Alanı”nın planlı olduğu, bu alanın bölgenin bütününe hizmet edecek büyüklükte ve yeterlikte olduğu; bununla birlikte Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 5.maddesinde Belediye Hizmet Alanları tanımında; “…gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler…” yapılabileceği hükmüne göre bu alan içinde Sosyal Kültürel Tesis ihtiyacının da karşılanabileceği değerlendirilmiştir.” hükmünün kaldırılması ve anılan parselin 20/09/2013 tarihinde “Rezerv Yapı Alanı”ndan çıkarılması sebebiyle plan açıklama raporunda düzeltme yapılması suretiyle, anılan planın Plan Açıklama Raporlarının Plan Değişikliği Onama Sınırı içinde kalan kısımları 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi ve 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi uyarınca onaylanmış, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporlarındaki Plan Değişikliği Onama Sınırı dışında kalan kısımları kesinleştiği bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 26.08.2016-24.09.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

askıya çıkan imar planları avcılar kapadık imar planı