İmar yetkisi belediyelerden bakanlığa geçiyor

İmar yetkisi belediyelerden bakanlığa geçiyor

İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, belediyelerin imar planı yetkilerinin Bayındırlık Bakanlığı'na geçmesini öngörüyor. Teklifin mera alanlarını yapılaşmaya açacağı öne sürülüyor

Meralar yapıya açılacak

Belediyelerin Köyde plan aranmayacak Köy yerleşik Meralar imara açılacak Turizm Teşvik imar planı yetkileri Bayındırlık Bakanlığı'na geçiyor. Meclis'e sunulan ve İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile Bayındırlık Bakanlığı, gerekli görülen hallerde ve ilgili idarenin belediye meclisi tarafından bir ayda karara bağlanmaması halinde, uygunluk görüşü verdiği yatırımlara dair her tür ve ölçekteki plan değişikliğini yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye yetkili olacak. Teklifin mera alanlarını yapılaşmaya açacağı öne sürülüyor.
 

Gerekçe hız

Düzenlemenin gerekçesi 'Kıyı ve dolgu alanlarındaki yapıların planlarında bu konuda yetki ve tecrübe sahibi olan bakanlıkça hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir' şeklinde açıklandı.
 

Danışmanlık hizmeti alacaklar

Kamu kuruluşlarına, yaptıracağı yapılarda kendi mimar ve mühendisleri veya müşavirlik kuruluşlarından danışmanlık hizmeti satın almak kaydıyla yapı kullanma izni verilecek.

Köyde plan aranmayacak

Köy yerleşim alanlarında yapılacak okul, cami, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi küçük ölçekli kamu yapılarında imar planı şartı aranmayacak. Valilik tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yer seçimi yapılacak ve ruhsata bağlanacak.


Köy kahvesi ve bakkal için izin alınmayacak

Belediye ve mücavir alanları dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ile civarında ye mezralarda yaptıracak konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar bakkal, manav, berber ve köy kahvesi gibi yapılar İçin inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacak.
 

Sit alanında evi olana yeni hak

Tarihi yerler ve 2'nci ve 3'üncü derece sit alanlarında ev ve çeşitli mülkleri bulunanlar hem bölgenin dokusuna aykırılık içermeden yapılarını yenileyebilecek hem de ruhsat ve irtifak hakkı alabilecek. Belediye ve il özel idareleri, kat mülkiyeti ve kat irtifakını re'sen tapu siciline tescil ettirmeye yetkili olacak.

Meralar yapıya açılacak
Turizm Teşvik Kanunu çerçevesinde turizm amaçlı kullanıma ayrılan alanlar, Hazine'ye tescil edilecek ve ilgili belediyelere tahsis edilecek. Belediyelere tahsis edilen alanlardan ot bedeli alınmayacak.
Bu alanlar yapılaşma şartları içinde talep sahiplerine tahsis edilecek. Umumi yapılar hariç, inşa edilecek yapılar bodrum hariç iki katlı olacak ve 200 metrekareyi geçmeyecek.
İmara açılacak bu mera alanları için valilik bünyesinde komisyon kurulacak.
 

Düzenleme bir hesaplaşma

Yasa teklifini değerlendiren Türkiye Mimarlatfye Mühendisler Odası Başkanı Mehmet Soğancı, "Sadece kıyı belediyelerini değil, bütün belediyelerin kanunda sayılan hükümler çerçevesindeki imar yetkileri bakanlığa devrediliyor. Bakanlık belediyelere veya ilgili yönetimlere 'Bir ay içinde karar verdin verdin, vermedin bu işi ben hallederim' diyerek kararı alacak" dedi. CHP Milletvekili Tayfur Süner, bu düzenlemenin Ak Parti'nin kaybettiği kıyılarla hesaplaşması anlamına geldiğini söyledi.

  • Etiketler:

Yorum Yaz