Konya Kulu Belediyesi kat karşılığı 18 milyon 305 bin liralık bina yaptıracak!

Konya Kulu Belediyesi kat karşılığı 18 milyon 305 bin liralık bina yaptıracak!

Konya Kulu Belediyesi kendisi ve hissedarlarına ait arsalar üzerine konut ve işyeri yaptırmak üzere harekete geçti

Konya Kulu Belediyesi, Cami-kebir Mahallesi'ndeki 15 bin 723 metrekare yüzölçümündeki arsa üzerine zemin ve 7 katlı işyeri niteliği taşıyan bir bina ile 29 bin 972 metrekare yüzölçümündeki diğer bir arsa üzerine de konut yaptıracak. Bu binalardan 52 bağımsız bölümü kendi mülkiyetine almak isteyen belediye, ihalenin tahmini fiyatını 18 milyon 305 bin 669 lira, olarak belirledi. İhale, 23 Ekim 2013 tarihinde Çarşamba günü, saat :14.00'de Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhalenin ayrıntıları şöyle:

ARSA BEDELİ KARŞILIĞI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kulu Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti  Kulu Belediyesi ve hissedarlarına ait  Kulu ilçesi Cami-kebir Mahallesi,  219 ada 53,54 numaralı parseller ve 392 ada 1-45 numaralı toplam 15.723m2 miktarındaki parseller  üzerinde 1 zemin ve 7 normal katlı işyeri ve konut niteliği taşıyan 29.972.97 m2'lik inşaat işinin ihalesi arsa bedeli karşılığı kat karşılığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belediye encümeninin kararı doğrultusunda yaptırılacaktır. Yüklenici 219  ada 53,54 parseller ve 392 ada 1-45 parseller üzerinde plan, proje, sözleşme, şartnameler doğrultusunda inşa edilecek binadan asgari
A Blok Zemin kat                29,30,31,32,33,34
B Blok Zemin kat.               41
C Blok Zemin kat                42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53
D Blok Zemin kat                54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64
E Blok Zemin kat                65,66,67,68,69,70
A Blok 1. kat                       1,2,3,4
A Blok 2. kat                       5,6,7,8
E Blok 6. kat                       21,22,23,24
E Blok 7. kat                       25,26,27,28
numaralı bağımsız bölümleri Belediyemize verecektir. Ayrıca geriye kalan daire ve dükkânlardan pay (puan) cetvelinde belirtilen puanlara göre en fazla puanı içeren bağımsız bölümleri belediyemize verecek yükleniciye iş ihale edilecektir.
2 - İşin Muhammen Bedeli: 18.305.669.64TL (Onsekizmilyonüçyüzbeşbinaltıyüzaltmış dokuzliraaltmışdörtkuruş)'tur.
3 - İhale 23.10.2013 tarihinde Çarşamba günü, saat :14.00'de Kulu Belediyesi Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye imar ve şehircilik müdürlüğünden ( Kulu Belediyesi Başkanlığı Kulu / KONYA ) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 100,00 TL bedeli karşılığında satın alınabilir.
5 - İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.
Bu belgeler:
a) 2012 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
b) Ticaret veya sanayi Odası' na kayıtlı olduğuna dair belge ibraz etmek,
1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde : Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2. Gerçek kişi olması halinde: Bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,
3. Ortak teşebbüs olması halinde : Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
c) 2013 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar odasından alacakları belge,
d) İmza sirküleri vermesi,
1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri,
3. Ortak teşebbüs kuruluşu olması halinde, Ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,
e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekilinin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
f) Kanuni ikametgah sahibi olması ve açık adresi,
g) Geçici teminatın yatırılması; Kulu Belediyesi Başkanlığına hitaben ilgili iş adına alınmış limit içi 549.170.09 TL (Beşyüzkırkdokuzbinyüzyetmişliradokuzkuruş) ( Muhammen Bedelin %3'ü ) geçici banka teminat  mektubu veya aynı miktarın nakit olarak Kulu Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığını gösterir makbuz,
h) İsteklilerin Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe  uygun olarak teşebbüs girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi,
i) Teklif mektubu;
Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.
a) İç Zarf : İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır.
1) Teklif mektubu,
2) Pay (Puan) Cetveli,
İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.
b) Dış Zarf : Dış zarfın içerisinde şu belgeler bulunacaktır,
1) İç zarf,
2) İhale şartnamesinin ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesi için ve mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesi için istenen belgeler,
3) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve ihale şartnamelerin onaylanması.
Bütün bu belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar Kulu Belediyesi İmar ve şehircilik müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir,
j) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler,
k) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
l) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili varsa taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler,
m) Kat karşılığı ihalesine ait teknik ve idari şartnameleri satın almak ve onaylamak,
6 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlanen duyurulur.

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Yorum Yaz

Benzer Haberler

Bakan Kurum, Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı
  • 02.05.2022 12:40

Bakan Kurum, Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı namaz ...

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da açılacak!
  • 18.04.2022 12:16

Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali Konya'da açılacak!

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, Konya Karapınar'da hayata geçird ...

İşte Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş santrali!
  • 11.04.2022 15:31

İşte Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş santrali!

Konya'da yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi san ...

Bakan Kurum: "Ülkemizin çıkarlarını gözeten yenilikçi hiçbir adımdan geri durmayacağız"
  • 21.02.2022 17:49

Bakan Kurum: "Ülkemizin çıkarlarını gözeten yenilikçi hiçbir adımdan geri durmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merke ...

"Nostaljik Tramvay Kafe" müşterilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
  • 16.09.2021 13:26

"Nostaljik Tramvay Kafe" müşterilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Konya'da çeyrek asır önce ulaşım amacıyla kullanılan nostaljik tramvay, yap ...

Yeşil Kubbe restorasyonunda son durum
  • 27.08.2021 12:09

Yeşil Kubbe restorasyonunda son durum

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Mevlana Müzesi'nde, Yeşil Kubbe o ...