Karaman Merkez II. Kısım KSS Yapı Kooperatifi 324 dükkan yaptıracak!

Karaman Merkez II. Kısım KSS Yapı Kooperatifi 324 dükkan yaptıracak!

Karaman Merkez II. Kısım KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 324 işyeri yaptırmak üzere ihale düzenledi

Karaman Merkez II. Kısım KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 324 işyeri yaptırmak üzere ihale düzenledi

Karaman Merkez II. Kısım KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığı, 324 dükkan yaptırmak üzere ihale düzenledi. 2013 birim fiyatları ile keşif bedeli 60 milyon lira, geçici teminatı 4 milyon 200 bin lira olarak belirlenen ihale, 31 Ekim 2013 tarihinde saat 10.00'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 2151 Cadde No: 154 Söğütözü Ankara adresinde gerçekleştirilecek.

İhalenin detayları şöyle:

324 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Karaman Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesine ait 324 adet işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1 - İdarenin
Adresi                                        :  Hamidiye Mah. 692 Sok. No: 23 KARAMAN
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı          :  324 adet işyeri yapım işi
b) Yapılacağı yer                       :  KARAMAN
c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi                              :  31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır
e) Keşif bedeli (2013 B.F. ile)   :  60.000.000.-TL
f) Geçici teminatı                       :  4.200.000.-TL
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı SalonuSöğütözü-Ankara
b) Tarihi ve saati                        :  31/10/2013 - Saat: 10.00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacakkriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu,  TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80'i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.
5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.
b - Anahtar Teknik Personel
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.
6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.
İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20'si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)
2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
F) Keşif bedelinin %7'si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
İ) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.
6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.
7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Karaman Merkez II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Hamidiye Mah. 692 Sok. No:23 KARAMAN adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 noluodasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8357/2-1

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com

Yorum Yaz

Benzer Haberler

İlk endüstri bölgesi Trabzon’da kurulacak
  • 20.07.2017 09:38

İlk endüstri bölgesi Trabzon’da kurulacak

Üretim Reform Paketi dahilinde kurulacak 5 yeni endüstri bölgesine Trabzon’dan b ...

Balıkesir’de iş yeri yapımı ihale edilecek
  • 18.07.2017 10:05

Balıkesir’de iş yeri yapımı ihale edilecek

Balıkesir Altıeylül Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, ...

Düzce’nin çevre düzeni planı değiştirildi
  • 14.07.2017 15:23

Düzce’nin çevre düzeni planı değiştirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’nin çevre düzeni planının de ...

Gümüşhane’de 38 adet iş yeri yapımı ihale edilecek
  • 01.07.2017 10:37

Gümüşhane’de 38 adet iş yeri yapımı ihale edilecek

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi'nde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı ...

Bakanlık, 64 farklı ev aletini toplatma kararı aldı
  • 21.05.2017 12:47

Bakanlık, 64 farklı ev aletini toplatma kararı aldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı evde bulunan tehlikeli maddeleri toplatma k ...

Sanayi Bakanlığı Rize Pazar'a 71 dükkan yaptıracak
  • 10.11.2014 10:07

Sanayi Bakanlığı Rize Pazar'a 71 dükkan yaptıracak

Rize-Pazar Modern Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, 71 işyeri yap ...