Çok değerli arsa ve gayrimenkuller satışa çıktı

Çok değerli arsa ve gayrimenkuller satışa çıktı

Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demiryolları'nın emsalsiz gayrimenkullerini satışa çıkardı

Başbakanlık'a bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Sümer Holding, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TCDD ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazları (gayrimenkulleri) özelleştirme yoluyla satacak.


Satılacak gayrimenkuller şöyle:
 
KALETEPE LOJMANLARI
 
Balıkesir'de Merkez ilçeye bağlı  Ovabayındır Köyü, Dobrabaşı-Çallıca mevkiinde, 817 parsel, 8 bin 300 metrekare yüzölçümlü arazi ve üzerinde bulunan taşınmazlar ile 826 parsel, 9 bin 400 metrekare yüzölçümlü arazi ve üzerinde bulunan taşınmazlar 25 Haziran günü saat 17.00'de yapılacak ihaleyle satılacak.

DMO İZMİR TAŞINMAZI
 
İzmir İli, Konak (1) ilçesi, Akdeniz Mahallesi, 7490 ada, 2 parsel, 769 metrekare yüzölçümlü arsadaki DMO'ya ait 1720/2400 hisse ve üzerinde bulunan binalar 25 Haziran günü saat 17.00'de ihaleyle satılacak.

İSTANBUL TAŞINMAZI
 
İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu mahallesi, 1059 ada, 4 no.lu parselde, 25 bin metrekare yüzölçümlü arsa 25 Haziran günü saat 17.00'de satışa sunulacak.

TARSUS TAŞINMAZI
 
Özelleştirme İdaresi T.C. Devmeü Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 4503 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2 bin 745 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 25 Haziran günü saat 17.00'de ihaleyle satışa sunulacak.
 
BALIKESİR/AKÇAY TAŞINMAZLARI
 
Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay mahallesi, 861 ada, 488 no.lu parsel ve 862 ada, 129, 130, 131, 490, 497, 502, 504 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12 bin 341 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan yapılar 25 Haziran günü saat 17.00'de ihaleyle satılacak.
 
 
DENİZLİ/MERKEZ KOYUNALİLER TAŞINMAZI
 
Denizli ili, Merkez ilçe, Koyunaliler köyü, 520 ada, 13 no.lu parselde kayıtlı 13 bin 279 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 25 Haziran günü saat 17.00'de ihaleyle satılacak.

İSTANBUL/BAŞAKŞEHİR TAŞINMAZI
 
İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere köyü, 201 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 7 bin 685 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 25 Haziran günü saat 17.00'de satışa sunulacak.

MUĞLA/BODRUM TAŞINMAZLARI
 
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık köyü, 1914, 1916 ve 1917 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8 bin 537 metrekare yüzölçümlü taşınmaz 25 Haziran günü saat 17:00'de ihaleyle satışa çıkarılacak.
 
İSTANBUL MALTEPE TAŞINMAZI
 
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, 290 ada, 15, 28, 30, 39, 43, 62, 63 ve 80 no.lu parsellerde kayıtlı 36 bin 149 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar.
25 Haziran ünü saat 17:00'de ihaleyle satılacak.
 
  
Bütün ihaleler için geçerli şartlar şöyle:
 
1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Ancak bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilip herhangi bir şart içeremez.
3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.
4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur.
5) İhale konusu varlık için İdareden temin edilen İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.
6) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartları Belgeleri ve Tanıtım Dokümanları;
- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu Varlığın İsmi, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği makbuz karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.
7) Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.
İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
ALTERNATİF 1:
Asgari % 20 (yüzdeyirmi)'si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 60 (altmış) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir,
Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık  % 7,5 (yüzdeyedibuçuk) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.
ALTERNATİF 2:
Asgari % 20 (yüzdeyirmi)'si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla 1. yıl anapara ödemesiz en çok 60 (altmış) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.
Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık  % 7,5 (yüzdeyedibuçuk) oranında basit faiz uygulanacak olup, 1. yıl için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemesi 12. ayın sonunda, izleyen yıllar için bakiye anapara borcu üzerinden hesaplanacak faiz ödemeleri de anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.
8) Teklifler, İhale Şartları Belgesi ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.
10) İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere satışı yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yabancılar yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerden en kısa sürede ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir. 11111
11) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  • Etiketler:

Yorum Yaz