Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul Yatırım Fonları yatırımcıya ne sunuyor?

Sektörden Haberler 06.04.2017 10:12

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, Gayrimenkul Yatırım Fonlarının yatırımcıya önemli fırsatlar sağladığını belirtiyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına (GYF) İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik yapan yeni tebliğin getirdiklerini sektör açısından değerlendirdi.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Özdil Şahin, yeni değişikliğin içeriği hakkında şunları kaydetti: “2014'te yürürlüğe giren GYF tebliğine göre GYF'ler ‘hiçbir şekilde gayrimenkul projelerine yatırım yapamaz' iken, Kasım 2016 tarihli yeni tebliğe göre ‘Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümler, inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın, fon portföyüne dahil edilebilir' hükmü getirilmiştir. Yapılan değişiklik ile GYF'lerin yapı kullanma izin belgesi alınmış gayrimenkuller dışında yukarıda bahsedilen ve kamu tarafından gerçekleştirilen projelerdeki ruhsatı alınmış bağımsız bölümlere ve inşaat projelerine de yatırım yapabilmesinin önü açılmış durumdadır.”

özdil şahin

Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcıya satılabilir

Fonların nitelikli yatırımcıya yönelik olduğunu belirten Özdil Şahin, şunları söylüyor: “SPK mevzuatına göre GYF'ler için fon katılma payları, sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Mevzuata göre nitelikli yatırımcı kanunda 'yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu, Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanıyor.”

Şahin, bu mevzuatın fonun gayrimenkul satın alarak geliştirmesine olanak sağlamadığını dile getiriyor. Ancak Şahin, bu değişiklik sayesinde gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen, fakat gayrimenkullerin fiziki sorunları, alım-satımı, kiralanması gibi işlemlerle ilgilenmek istemeyen, çeşitlendirilmiş bir portföyün avantajlarından faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılar için Gayrimenkul Yatırım Fonlarının alternatif bir yatırım imkanı sunduğunu belirtiyor.