gayrimenkul hukukunu anlatan bir kare

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedir?

Genel 01.11.2017 10:40

Bir veya iki tarafa, taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkını sağlayan sözleşmedir.

Taşınmazın satış vaadi sözleşmesi hukuki nitelik olarak, bir tarafa veya iki tarafa o taşınmazın satış sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkını sağlayan bir ön sözleşmedir. Amacı, ana sözleşmenin akdedilmesini hüküm altına almak olup, taraflar noterce düzenlenecek bir ön sözleşme niteliğindeki satış vaadi sözleşmesi ile ana sözleşmeyi akdetme iradelerini ortaya koyar. Satış vaadini kabul eden satışın yapılamasını istemesine rağmen satış vaad eden sözleşme yapmaktan kaçınırsa satış vaadini kabul edene mahkemeye başvurarak cebri tescil isteme hakkı verir. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi vaadin yerine getirilmesi veya sözleşmenin feshi ile sona ermektedir. Satış vaadi sözleşmesine göre vaad edilen taşınmaz bedelini ödeyerek, vaad eden ise sözleşme konusu taşınmazın mülkiyetini vaad edilene devrederek edimlerini ifa etmiş olurlar.

Satış vaadi sözleşmeleri genelde müteahhit ile 3.kişi arasında yapıldığından 3.kişi yani vaad alacaklısı ile tapu maliki arasında bir akdi ilişki olmadığından, gayrimenkulün 3. kişilere satılmaması ve sözleşmeden doğan şahsi hakkını kuvvetlendirmek için satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh ettirilebilir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hazırlanırken uzman avukatlardan yardım alınarak; sözleşmenin geçerli olarak yapılması, zamanaşımı, 3. Kişilere karşı gayrimenkulün satılabilmesi gibi hususlar dikkate alınarak sözleşme taraflarını koruyucu düzenlemeler içerecek şekilde hazırlanması hak kayıplarının önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Av. Gürsel Öngören