atakule-avm-davasi
Haberler / AVM / Atakule AVM'ye açılan davada son durum ne?

Atakule AVM'ye açılan davada son durum ne?

AVM 23.05.2017 16:51

Ankara'da yenilenme süreci devam eden Atakule AVM'yle ilgili açılan davanın son durumu, KAP'a bildirildi.

Atakule GYO, Atakule AVM'ye, eski proje müellifi Ali Ragıp Bulguç tarafından açılan davayla ilgili son durumu açıkladı. Firmanın, konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

SPK Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 23/7 kapsamında yapılan açıklamadır. Mülkiyeti Şirketimize ait olan Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütlesinin yıkılarak yerine yeni bir alışveriş merkezi inşa edilmesi hususunda Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21.11.2013 tarih ve 66770991-1649 sayılı yıkım izninin iptali talebiyle, Atakule AVM'nin eski proje müellifi Ali Ragıp Buluç tarafından Ankara Valiliği aleyhine Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2014/214 E. sayılı dosyasında ikame edilen ve Şirketimizin de davalı yanında müdahil olarak yer aldığı davada, mahkemece verilen 16.10.2015 tarihli ve 2015/1293 K. sayılı iptal kararı aleyhine Şirketimiz ve davalı idare tarafından yapılan temyiz başvurularını inceleyen Danıştay 14. Dairesi, 2016/1564 E., 2017/1353 K. sayılı ve 08.03.2017 tarihli kararıyla; "Uyuşmazlıkta; İdare Mahkemesince, mimari estetik komisyonundan bir karar alınmaksızın tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ise de; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, yapılarda ve onaylı mimari projelerinde yapılacak değişikliklere esas olmak üzere Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasının öngörülmesi, dava konusu olayda ise mevcut bir yapıda değişiklik yapılmasının değil, yapının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin söz konusu olması nedeniyle Mimari Estetik Komisyonu kararı alınmasına ihtiyaç bulunmadığı, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği" gerekçesiyle iptal kararının BOZULMASINA karar vermiştir. Bozma kararı 23.05.2017 tarihinde Şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, kararın kesinleşmesi beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.