1. Soru : TOKİ konutlarında emlak vergisi

    Annem özür grubundan borcu bitmemiş TOKİ konutu için emlak vergisi ödemek zorunda mı?

    Cevap :

    Sayın Nernin SALMANOĞLU; Engelli olduğunuzdan bahisle emlak vergisinden muaf tutulmanız talep edilmektedir. Bilindiği üzere; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu emlak vergisi mükellefini, “Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binayı/arsayı/araziyi malik gibi tasarruf edenler” olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, satışı yapıldığı halde alıcılar adına tapu tescil işlemleri yapılmayan binaların emlak beyannamelerinin İdaremiz adına verilmesi ve vergilerinin ödenmesi yasal zorunluluktur. Kat maliki sıfatını İdaremizin taşımasından dolayı yasaca engellilere tanınan muafiyetten, konut alıcılarının faydalanması mümkün görülmemektedir. Bu muafiyetten yararlanılması ancak konut alıcıları adına tapu tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra mümkün olacaktır. Mülkiyetin devrine kadar geçen sürede emlak vergisinin İdaremizce ödeneceği ve konut alıcılarından tahsil edileceği satış sözleşmelerinde hükme bağlanmış olup, anılan sözleşme hükmüne uyulması hususu; Bilgilerinize arz/rica olunur.