1. Soru : MALİYE ARAZİLERİNİN DEVRİ

    Maliye hazineleri hangi kanun kapsamında tokiye devrediliyo?

    Cevap :

    Sayın Ahmet Altıok Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yapılacak bedelsiz devir işlemleri (1) 1164 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca; tapuda Hazine adına tescilli taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici olan ve Hazine adına tapuya tescil edilecek taşınmazlardan 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre TOKİ’ye devrinde sakınca olmadığı tespit edilen taşınmazların devrine Valilikler (Defterdarlıklar) yetkili olup, bu yetki Kaymakamlıklara (Malmüdürlükleri) devredilmeyecektir. (2) TOKİ’ye devredilecek Hazine taşınmazlarının ilçe sınırları içinde bulunması halinde, Kaymakamlıklarca (Malmüdürlükleri) 323 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Devir İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı beşinci bölümünde belirtilen işlemler tamamlanarak, anılan Tebliğin eki “Hazine Taşınmazlarının Toplu Konut İdaresine Devrine İlişkin Bilgi Formu (Ek 1)” hazırlanarak Valiliklere (Defterdarlıklar) onay için gönderilecek ve devir işlemleri Valiliklerin (Defterdarlıklar) onayından sonra gerçekleştirilecektir. (3) Devredilen Hazine taşınmazlarının ada ve parsel numaraları yüzölçümleri ile birlikte satışa esas bedelleri belirtilmek suretiyle bilgiler MEOP kapsamında ilgili programa aktarılacaktır. (4) Arsa üretim alanında kalan ve TOKİ’ye devredilen Hazine taşınmazlarının 1164 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek arsa üretimine konu edilmesi ve bu suretle kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Bakanlıkça değişik ihtiyaçlar için talep edilen taşınmazların Hazineye bedelsiz olarak iade edilmesi halinde, devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan şerhlerin terkin edilmesine ilişkin işlemler Bakanlıktan izin alınmaksızın Valiliklerce (Defterdarlıklar) Gerçekleştirilecektir 2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile ilgili işlemler (1) 29/4/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 5273 sayılı Kanun ile değişik ek 4 üncü maddesi uyarınca; TOKİ’nin yetki ve görev alanlarına giren sahalarda yer alan tescil harici yerleri, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun değişik 22 nci maddesi gereğince Hazine adına tapuya tescil ettirmeye TOKİ yetkili kılınmıştır. İyi günler