1. Soru : Evin çatısına prefabrik ev yapmak istiyorum

    Merhaba, ben iki katlı binamızın çatısına prefabrik ev kurdurmak istiyorum, mümkün mü? Evimizin çatısı 110 metrekare. Bana dönerseniz sevinirim. 532 233 87 87 Ramazan yılmaz

    Cevap :

    Ramazan Bey Size Yargıtay'ın bu konudaki karar metnini yolluyorum. Bu karar Altıncı Daire tarafından 1992 yılında 1990 esas yılı ve 2078 esan no ile çıkarıldı. Karar tarihi ise 10/04/1992. Kara metni şöyle: TERASIN ÜSTÜNÜN ÖNDÜLÜNLE KAPATILMASININ KAT İLAVESİ SAYILAMIYACAĞI NEDENİYLE YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HAKKINDA... Dava, taşınmaz üzerinde yapı kullanma izni bulunan binanın teras katının üstünün eternitle kaplatılması nedeniyle teras katına yapılan ilavenin yıkımına ilişkin kararın iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dava dosyasının incelenmesinden, bilirkişi raporunda mahallinde yapılan incelemede çatı kaplama malzemesinin eternit olmadığı, ondülün olduğu, binaya bir yük getirmeyeceği, bahsi geçen değişikliğin her tarafının açık olduğu, sadece terasın üstünü örten bir saçak olduğu, dolayısıyla kat ilavesi sayılamayacağı, su sızmalarını önlemek için zorunlu olarak yapıldığı ve Afet Yönetmeliğine aykırı bir durumun bulunmadığı ve yapının tasdikli projeye uygun olduğunun belirtildiği anlaşıldığından, 3194 sayılı yasanın 32.maddesine göre yıktırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş, bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesinin 14.3.1990 günlü, 1990/584 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.