avrasya tüneli kazı çalışmaları

Türkiye ‘kazısız teknolojileri’ sevdi!

Sektörden Haberler Merve N. Güreş 26.08.2015
Altyapı hatlarının rehabilitasyonu ve yeni döşenecek hatlar için en akılcı çözüm olan ‘kazısız teknolojiler’ ülkemizde de kullanılmaya başlandı.
Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi dev projelerde kullanılan ‘kazısız teknolojiler' sektörde çığır açacak. Özellikle asfaltladıkları yolun kazılmasından bıkan belediyelerin imdadına yetişen bu teknoloji, inşaat firmalarının işlerini daha hızlı bitirmesini de sağlıyor. Hem hızlı, hem ekonomik, hem de insana ve çevreye saygılı olan ‘kazısız teknolojileri', Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun'la konuştuk.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği'nin kuruluş amacı ve görevleri nedir?

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED) şehirlerimizin üst yapıları kadar alt yapılarının da büyük bir ehemmiyete sahip olduğuna dikkat çekmeyi arzu etmektedir. Gözden ırak olan altyapının gönülden de ırak olmaması bizim en büyük temennimizdir.

‘PROJELERİN ARTIRILMASINI TEŞVİK EDİYORUZ'

AKATED'in kuruluş amacı, dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde yaygın şekilde tercih edilen ileri altyapı uygulamalarının ve kazısız teknolojilerin ülkemizde de sıklıkla tercih edilir hale gelmesini temin etmektir. Bu hususun özellikle ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve çevrenin korunması için bir zaruret olduğu düşünülmektedir. AKATED'in öncelikli görevi ise, ülkemiz kamuoyunu ileri altyapı uygulamaları ve kazısız teknolojiler hakkında bilgilendirmek ve bu yöndeki projelerin artırılmasını teşvik etmektir.

<a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=Altyap%c4%b1+ve+Kaz%c4%b1s%c4%b1z+Teknolojiler+Derne%c4%9fi'>Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği</a> Yönetim Kurulu Başkanı <a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=Yasin+Torun'>Yasin Torun</a>

Üyeleriniz kimler?

AKATED üyeleri altyapı ve kazısız teknolojiler alanına ilgi duyan ve bu alanlarda çalışmalar yürüten uzmanlardan, akademisyenlerden ve şirketlerden oluşmaktadır. AKATED üyeleri sadece Türkiye ile sınırlı kalmamakta, ABD'de ve Avrupa'da akademik çalışmalar yürüten ve hâlihazırda o bölgelerde kazısız teknolojiler üzerine projeler geliştiren Türk uzmanları da kapsamaktadır.

Kazısız teknolojiler neleri kapsıyor? Nasıl uygulanıyor?

Kazısız teknolojiler esasında hiç kazı yapmadan değil asgari kazı yapılarak gerçekleştirilen altyapı inşaat tekniklerinin tümüne verilen bir isimdir. Günümüzde altyapı hatlarının yapımı ve iyileştirilmesi iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar, klasik açık kazı teknolojisi ve kazısız teknolojilerdir.

‘MİKROTÜNEL UYGULAMALARI BAŞI ÇEKİYOR'

Kazısız teknolojileri iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar, kazısız inşaat yöntemleri ile kazısız yenileme ve güçlendirme yöntemleridir. Kazısız inşaat yöntemleri başlığı altında yatay yönlendirilebilir delgi ve mikrotünel uygulamaları önde gelen tekniklerdir. Kazısız yenileme ve güçlendirme yöntemleri başlığı altında ise boru içinden boru geçirme, boru içinde astar oluşturma, kaplama ve harç sıvama, lifli polimer uygulamaları önde gelen tekniklerdir.

‘ALTYAPI HATLARINDAKİ DEPREM RİSKİNE KARŞI'

Bunların yanı sıra, altyapı hatları görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri, altyapı hatlarında planlama ve varlık yönetimi, altyapı inşaatlarında kalite standardizasyon ve iş güvenliği, altyapı hatlarında deprem riski, gelir getirmeyen su ile mücadele gibi ileri altyapı uygulamaları da mevcuttur.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler

Diğer alt yapı teknolojilerinden farkı, avantajı nedir?

Açık kazı uygulamalarında ve yenilenmesinde, ihtiyaç duyulan veya problemin oluştuğu hat boyunca kazı yapılarak hattın döşenmesi söz konusudur. Kazısız teknolojilerde adından da anlaşıldığı gibi kazı, hafriyat, toz ve duman yoktur veya ihmal edilecek kadar azdır. Kuzey Amerika Kazısız Teknolojiler Derneği'nin tarifine göre ‘Kazısız teknolojiler, yeraltı hatlarının döşenmesi, değiştirilmesi, incelenmesi, yerlerinin tespit edilmesi ve kaçakların belirlenmesi eylemlerinin toprak yüzeyinden en az kazı yapılarak gerçekleştirilmesidir'. Buradan da anlaşılacağı üzere kazısız teknolojiler çevrecidir, yenilikçidir, ekonomik ve güvenlidir.

‘KAZI YAPMADAN REHABİLİTE EDİLİYOR'

En çok hangi projelerde kullanılıyor?

Kazısız teknolojiler, tüm altyapı boru hattı (su, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, Telekom vb.) projelerinde kullanılmaktadır. Kazısız teknolojiler ile yeni boru hatlarının oluşturulması yanında eski boru hatlarının kazı yapmadan rehabilitasyonu da en çok kullanılan yöntemlerdendir. Rehabilitasyon teknolojileri su ve atık su hatları projelerinde çok sık kullanılmaktadır.  

AVRUPA ÜLKELERİ DÜNYA LİDERİ

Kazısız teknolojilerin dünyadaki liderleri kim?

AKATED, Eylül 2010 tarihinde ISTT'ye (International Society for Trenchless Technology- Uluslararası Kazısız Teknolojiler Cemiyeti) ülkemizi temsilen üye olmuştur. ISTT, 1986 yılında kurulmuş olan ve merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası bir kuruluştur. Ülkemizle birlikte hâlihazırda ISTT bünyesinde 30 adet üye ülke bulunmaktadır. ISTT tarafından her yıl bir üye ülkede ‘International No-Dig Conference and Exhibition' (Uluslararası Kazısız Teknolojiler Konferans ve Fuarı) isminde resmi etkinlik düzenlenmektedir. Yılda bir defa düzenlenen bu uluslararası etkinlik haricinde, üye ülkelerin kendi bölgelerinde düzenledikleri ulusal etkinlikler de mevcuttur. ISTT'nin kuruluşunda da gördüğümüz üzere özellikle Avrupa bölgesinde kazısız teknolojiler 30 yıldır kullanılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi kazılı (açık kazı) sitemlerden, kazısız teknolojilere geçiş yapmıştır. Dolayısıyla kazısız teknolojiler alanında inşaat ve makine üretimi bakımından dünya liderliğini de Avrupa ülkeleri sürdürmektedir.

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler

Gelişmiş ülkelerde yaygın olan kazısız teknolojilerin ülkemizde bilinirliği ve kullanımı nasıl?

Geçmiş yıllarda ülkemizde kazısız teknolojilerin bazı alanlarında uygulamalar görülmeye başlandı. Bilgi, tecrübe ve eğitimli personelin olmazsa olmaz addedildiği kazısız teknolojiler uygulamalarında, bu donanımlardan yoksun firmaların yüklendiği projelerde aynı başarılar elde edilemedi, dolayısıyla projelerdeki kalite ve kârlılık göreceli olarak azaldı. Ancak, bu durum zaman geçtikçe iyileştirme göstermektedir.

‘KAZISIZ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPILMALI'

AKATED olarak hedefimiz ileri altyapı uygulamaları ve kazısız teknolojiler sektöründe faaliyet gösterecek firmaların bu alana ciddi yatırım yapmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, uzman ve eğitimli personeli bünyesinde barındıran firmalardan oluşmasıdır. Aynı zamanda, belediyelerimizin ve su, atık su, doğalgaz vb. idarelerimizin de yatırım programlarında kazısız teknolojilerle gerçekleştirilecek projelere daha çok yer vermesi ve iş bu kazısız teknolojilerin kullanılacağı projelerinin müstakil ihaleler olarak ilan edilmesi sektörün gelişmesi için faydalı olacaktır. Bu doğrultuda hem özel sektör temsilcilerine hem de kamu kurumlarındaki çalışanlara yönelik olmak üzere sertifikalı biçimde eğitim ve seminer programlarının planlamasını yürütmekteyiz. Hem ulusal hem de uluslararası geçerliği olmasını düşündüğümüz bu sertifikalarla özel sektör kuruluşları bu alanda ehliyetini ispat etmiş çalışanları kolaylıkla tespit ederek bünyelerine dâhil edebilecekler. Kamu kurumları ise hem kendi çalışanlarını bu projelerde kontrollük vazifesinin nasıl yapılacağına dair eğitmiş olacak hem de projeleri yüklenmeye aday firmalardan yeterliklerini gösterir sertifikalarını talep edebileceklerdir.

MARMARAY VE AVRASYA TÜNELİ EN BÜYÜK ÖRNEK

Türkiye'de hangi projelerde kazısız teknolojiler kullanılıyor?

Ülkemizde başta su ve kanalizasyon idareleri, belediyeler ve diğer altyapı kurumları kazısız teknolojileri yoğun olarak kullanmaya başlamıştır. Ülkemizde gerçekleştirilen Marmaray, Avrasya Tüneli ve karayolu tünel projeleri en büyük kazısız teknoloji örnekleridir. Bununla birlikte su ve kanalizasyon idareleri büyük çap atık su tünel kolektörleri, içme suyu tünel projeleri, karayolu geçişleri ve rehabilitasyon uygulamaları ile kazısız teknolojileri kullanmaktadır. Elektrik, doğalgaz ve Telekom idareleri özellikle yoğun araç ve yay trafiği olan bölgelerde ve karayolu geçişlerinde kazısız teknolojileri kullanmaktadırlar.  

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler

'BELEDİYELERİN İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR'

Belediyelerin ilgisi nasıl?

Derneğimizin kurulduğu 2010 yılından itibaren öncelikli olarak belediyelerimize bilgilendirme ziyaretleri yapmaya başladık. Bu ziyaretlerde çok yakından teşhis ettikki, esasında kamu idarecilerimiz de mevcut açık kazılı işlerin meydana getirdiği trafik sıkışıklığı, gürültü ve görüntü kirliliği, çevreye verilen zararlar, vb. problemlerin farkındalar ve bu problemlere çözüm getirecek yenilikçi önerilere son derece açıklar. Bu doğrultuda somut adımlar atmak üzere 17 Ağustos 2010 tarihinde ‘Depremin Altyapılara Etkileri, Altyapıların Yönetimi ve Kazısız Teknolojiler Çalıştayı' ismiyle ilk uluslararası etkinliğimizi İstanbul'da düzenledik. Devam eden süreçte yapmış olduğumuz ulusal ve uluslararası etkinlikler ile kazısız teknoloji bilincini geliştirmeye çalıştık. Etkinliklerden elde ettiğimiz geri dönüşler neticesinde belediyelerimizin ve diğer altyapı kurumlarının kazısız teknolojilere olan yakın ilgileri artarak devam etmektedir. 

Eylül ayında düzenlenecek No Digİstanbul 2015'ten bahseder misiniz?

Bu sene 33'üncüsü düzenlenecek uluslararası etkinlik ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olup AKATED (Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği) olarak 28-30 Eylül 2015 tarihlerinde WOW Kongre Merkezi'nde söz konusu uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 1986 yılında İngiltere'de kurulmuş olan ve bugün dünya genelinden otuz gelişmiş ülkeyi bünyesinde barındıran ISTT (Uluslararası Kazısız Teknolojiler Cemiyeti) çatısı altında AKATED, ülkemizi 2010 yılından beri başarıyla temsil etmektedir. Her yıl düzenlediği konferans, seminer, kurs, vb. faaliyetlerle belediyeleri, su ve kanalizasyon idarelerini, doğal gaz - elektrik - telekomünikasyon şirketlerini, yüklenici ve tedarikçi firmaları bilgilendiren ve eğiten AKATED ülkemizde sayısı her yıl artan kazısız teknoloji projelerinin haklı gururunu yaşamaktadır.

‘KEŞFEDİLMEMİŞ BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR'

Bugün ülkemizde mikro tünel, boru itme, yatay yönlendirilebilir delgi, yer altı radar görüntüleme, boru içi görüntüleme, boru içi rehabilitasyon, su kayıp kaçaklarıyla mücadele gibi pek çok alanda faaliyet gösteren yüzlerce firmanın varlığı kazısız teknolojilerin ülkemizde yakaladığı başarıyı göstermekte ve ülkemizin henüz keşfedilmemiş büyük potansiyeline işaret etmektedir. İstanbul'da düzenlenecek 'Uluslararası Kazısız Teknolojiler 2015 Konferans ve Sergisi' ülkemizin geleceğine ışık tutacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Merve N. Güreş/Emlaktasondakika.com

Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yasin Torun marmaray avrasya tüneli