konya iline bağlı beyşehir ilçesinin genel görünümü

Konya Beyşehir Belediyesi kat karşılığı konut yaptıracak!

İhale Uğurcan Tokay 14.08.2015
Yapım işinin ihalesi 26 Ağustos 2015 günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Konya Beyşehir Belediyesi kat karşılığı konut yaptıracak!

Konya'ya bağlı Beyşehir Belediyesi, 3 parsel arsa üzerinde konut yaptıracak. Konuyla ilgili olarak belediyenin yayınladığı ihale ilanı şöyle;

1 - Tapu sicilinin Konya ili, Beyşehir İlçesi, 1059 ada 62, 64 ve 65 nolu parsellerde bulunan arsalar üzerine kat karşılığı inşaat yapım işi 192 Daire ve 6.720.000,00 TL + KDV Muhammen bedelle 18 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir.

2 - İhale, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Evsat Mahallesi Şehit Mahmut Aksin sokak No: 2 Beyşehir/KONYA adresinde bulunan Beyşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL. bedelle satın alınabilir.

4 - İstekliler kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İSTEKLİLER

İhale günü saat 14'e kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vereceklerdir.

1 - Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

2 - Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

3 - 2015 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış belgeyi,

4 - İstekli, ihale tarihi itibari ile 5 yılı kesintisiz doldurduğuna ve son 2 yılı müteahhitlik yaptığına dair faaliyet belgesi,

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

6 - Noter tasdikli imza sirkülerini,

7 - Şartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

8 - İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

9 - Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti

10 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

11 - İş ortaklarında, ortaklardan birinin, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması gerekir.

12 - Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz.

13 - Vergi borcu yoktur yazısı.

14 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15 - Geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı yasanın 26 ve 27 maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

Emlaktasondakika.com

konya beyşehir belediyesi konut projesi