Giresun Belediyesi 1 milyon 285 bin liraya maden suyu fabrikası satıyor!
Haberler / İhale / Giresun Belediyesi 1 milyon 285 bin liraya maden suyu fabrikası satıyor!

Giresun Belediyesi 1 milyon 285 bin liraya maden suyu fabrikası satıyor!

İhale 06.10.2013 08:14

Giresun Belediyesi mülkiyeti Giresun kendisine ait olan maden suyu fabrikası ve arsasını satışa çıkardı

Giresun Merkez Çaldağ Beldesi Melikli Mahallesi'nde yer alan maden suyu fabrikası ve 6 parsel arsa, belediye tarafından satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin tamamı için istenen tahmini satış bedeli 1 milyon 285 bin lira olarak kayıtlara girerken geçici teminat bedeli 38 bin 550 lira olarak belirlendi.  KDV'nin ise satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilmesi kararlaştırıldı. İhale, 24 Ekim 2013 Perşembe günü saat 13:30'da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresindeki Giresun Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İhalenin ayrıntıları şöyle:

MADEN SUYU FABRİKASI VE ARSALARININ TAMAMI SATILACAKTIR
Giresun Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Giresun Merkez Çaldağ Beldesi Melikli Mahallesi 4 pafta, 64 nolu parselde bulunan maden suyu fabrikası ve 6 pafta, 2198-2200-2202-2232-2233-2234 parsellerde kayıtlı fabrika ve arsaların tamamının kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2 - İhale 24 Ekim 2013 Perşembe günü saat 13:30'da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 1.285.000,00 TL'dir. Geçici teminat 38.550,00 TL'dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.
4 - İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-17.00 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir. 200 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
5 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;
- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:
A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:
I) Gerçek Kişiler İçin;
a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi
b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
c) Noter onaylı imza sirküleri
d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname
II) Tüzel Kişiler İçin;
a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2013 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası
b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
d) İmza sirküleri
e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler
a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi
b) Teklif mektubunu içeren iç zarf
c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge
d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname
e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname
B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.
6 - Teklifler, en geç 24 Ekim 2013 Perşembe günü saat 13.30'a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
8277/1-1

Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com