kira-harci-2016

Harçlar Kanunu Tebliği düzenlendi, kira harcı alınmayacak!

Genel Uğurcan Tokay 04.10.2016
Resmi Gazete'deki yeni kararla Harçlar Kanunu Tebliği yeniden düzenlendi. Yeni karar, kira süresi sonunda kiralayan ve kiracıdan harç almama yönünde.
Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın, kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı alınmayacak.

Konuyla ilgili 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikler şöyle;

MADDE 3 – (1) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kâğıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu nispi harca tabi kağıtların birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden kağıtta yer alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacaktır.

(2) Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nev'i senet, sözleşme ve kağıtların değiştirilmesi halinde, daha önce bir işlem yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, değişikliğe ilişkin kağıdın ihtiva ettiği değer üzerinden noter harcı alınmaktaydı. 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 47 nci maddesinde yapılan değişiklikle, noterde işlem gören söz konusu kağıtların değiştirilmesine ilişkin kağıtlardan, sadece artan tutar üzerinden noter harcı alınacaktır.

(3) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (p) bendinde yapılan düzenleme ile konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda konutun kiralama süresi sonunda kiracıya devrine ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle, 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı alınmayacaktır.

(4) 6728 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde yapılan değişiklikler sonucunda;

a) Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri nedeniyle yapılacak işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

b) Kredi Garanti Fonunun, bankaların yanı sıra banka dışı kuruluşlardan da (TÜBİTAK, KOSGEB, kalkınma ajansları ve benzeri) temin edilecek kamusal destekler ve mali yardımlar için vereceği kefaletler nedeniyle yapılacak işlemler harçtan istisna olacaktır.

c) Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemlere (yargı harçları hariç) harç istisnası uygulanacaktır.

ç) Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, sahipliğe dayalı kira sertifikalarının yanı sıra yönetim sözleşmesine, vadeli alım satım dahil alım satıma, ortaklığa, eser sözleşmesine dayalı farklı kira sertifikası türlerine ilişkin işlemler ile bu işlemlere bağlı olarak yapılan her türlü teminat, ipotek ve benzeri işlemler harçlardan istisna olacaktır.

d) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında;

1) Belgede yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kâğıtlar,

2) Münhasıran yatırım döneminde belge kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

3) Sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kâğıtlar,

4) Söz konusu yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar,

ile ilgili işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

e) İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin satın alınması ile bu alımlara yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti alımına ilişkin düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

f) Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlarla belirlenen yüksek ve orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin imalatına ilişkin olarak imalatçılar ile tedarikçileri arasında mal ve hizmet alımı nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

g) Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemler ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat alımına yönelik olarak yapılan işlemler harçtan istisna olacaktır.

ğ) Ürünlerin yurt dışında tanıtım ve pazarlamasını sağlamak amacıyla, miktarı ticari teamüllere uygun örnek ürünler, tanıtım malzemeleri veya promosyon amaçlı ürünlerin bedelsiz ihracatına ilişkin yapılan işlemler ile yurt dışındaki fuarlara katılım amacıyla yapılan işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

h) Her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının inşası, yenileme ve dönüşümü ile bakım ve onarımına yönelik olarak düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harçtan istisna olacaktır.

ı) Öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kâğıtlara ilişkin işlemlere harç istisnası uygulanacaktır.

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun ve İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa konuyla ilgili Emlaktasondakika.com'a özel şu açıklamalarda bulundu: 

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun: Bu uygulama ile yüzde 4 avantaj oluştu

Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir. Bu nedenle finansal kiralama şirketi, aldığı gayrimenkulü iade ederken tekrar tapu harcı ödemekteydi. Bu uygulama ile %4 avantaj oluştu. Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere ilişkin işlemler harç istisnasına alınmış oldu.
 
Bu durum finansal kiralama şirketlerinin sermayelerini taşınır mallar dışında taşınmaz mallara da yoğunlaştıracak. Bu şekilde uzun vadeli kiralama modeli ile insanlar ev sahibi de olabilecek. Sistemde bankalar dışında artık finansman şirketleri de rol alabilecek.
 
Burada dikkat edilmesi gereken değerleme sistemi de bu finansal kiralama modelinde devam ediyor olmalı. Çünkü malın ayıplı olmasından kiralayan yani finansal kiralama şirketi sorumlu tutulamıyor. Bu durum zaten bankalar tarafından finanse edilemeyen problemli gayrimenkullerin finansal kiralama şirketleri tarafından satılması ile neticelenmemelidir.
 
Bu durum ayrıca normal kiralamanın biraz daha kapsamlısı olup, sigorta, onarım ve bakım giderleri de kiracı tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu durumda bina kentsel dönüşümde yeniden yapılacak olursa, ya da kiralanamayacak olursa süreçte neler ile karşılaşılabileceği net değil.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa: Tapu harçları muaf tutulmuş 

Leasing yani finansal kiralama yaptığınız zaman her ay kira öder gibi aylık ödemeler yapıyorsunuz belirli bir süre sonunda artık o mülk sizin oluyor. Bu durumda tapu devri yapılıyor ve alım satım harçları ödeniyor. Bu yeni uygulamada tapu harçları muaf tutulmuş. Yani leasing bitiminde tapuyu almak için bir harç ödemeyecek.

harçlar kanunu tebliği kira harcı kira harcı kalktı mı kira harcı nedir