Ecrimisil borçlusuna 3 yıl taksit fırsatı!

Ecrimisil borçlusuna 3 yıl taksit fırsatı!

Maliye Bakanlığı, ödeme güçlüğü çeken ecrimisil borçlusuna yüzde 25’i peşin olmak kaydıyla, 3 yıl taksitle ödeme kolaylığı getirdi


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi halinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise Maliye Bakanlığı'nın uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla 3 yıl içinde taksitler halinde ödenebilecek. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanacak. Söz konusu taksitli ödemeler daha önce bir 1 yıl içinde ödenebiliyordu.

Ecrimisilin tespit ve takdirinde, İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına, işgalcinin kusurlu olup olmadığına ve taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekline bakılmaksızın İdarenin bu taşınmazdan işgalden önceki haliyle elde edebileceği muhtemel gelir esas alınacak. Ecrimisilin tespitinde; aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulacak.
 
Tahmin edilen bedel tespiti
Tahmin edilen bedel tespitiyle ilgili 12'inci maddede değişikliğe gidilerek, satış, trampa, arsa karşılığı veya kat karşılığı inşaatta; üzerinde bulunan ve mevcut durumu itibariyle kullanılması ekonomik olmayan binaların yıkım masrafını aşan asgari levazım bedeli ve varsa bu nitelikte olmayan diğer binalar ile taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden tespit edilecek. Daha önce tahmin edilen bedel tespitinde esas asgari metrekare birim değerinde yapılan belirlemeler satış veya trampada uygulanıyordu.
 
Satışla ilgili hükümlerin uygulanmasıyla ilgili maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre imar planlarında kamu hizmet alanlarına ayrılmış taşınmazları, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinenlerin trampa talepleri, ihtiyaç bulunmayan Hazine taşınmazlarından aynı amaca ayrılmış olanlar hariç değerlendirilmeyecek.
Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere, Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen uygulama projesine istinaden on yıl süreyle kiraya verilebilecek. Kira süresi; bu süre içinde yapılacak kontrollerde, arazinin projesine uygun şekilde ağaçlandırıldığı saptandığı takdirde, ağacın kesim yaşı dikkate alınarak yeni bedel ve koşullar üzerinden en fazla on yıllık süreler halinde uzatılabilecek.
 
Ecrimisil nedir?
Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerle devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin izinsiz olarak ve herhangi bir hukuki nedene dayanmaksızın kullanıldığının tespiti üzerine kullanıcılardan alınan bedele ecrimisil deniliyor.
  • Etiketler:

Yorum Yaz