Turzim tesisleri

Turzim tesislerinin kiraları 1 yıl ertelenecek

Turizm Zeynep Karabağ 28.10.2016
Kamu arazisi üzerinde turizm tesisi bulunan işletmecilerin kira, irtifak hakkı, kullanım izni bedelleri gibi ödemeler 1 yıl ertelenecek.
Kamu arazisinde turizm tesisi bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatırımcı ve işletmecilerin, 1 Ocak-31 Aralık 2016'da tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ödemeleri bir yıl ertelenecek

Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak - 31 Aralık 2016 döneminde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisilleri kapsıyor.

Belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından kullanım bedeli ertelemesinden yararlanılabilmesi için, bunlara Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılması veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve kiralama yapılmış olması gerekecek.

İlgili kanun maddeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adlarına kesin izin verilmiş veya kiralama yapılmış olması veya bu kesin izne dayanılarak lehlerine Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş ve adlarına kullanma izni verilmiş olması zorunluluğu aranacak.

Maliye Bakanlığınca Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş veya kiralama yapılmış olması gerekecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun, Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gibi özel kanunlar ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisinin tahsisi yapılmış veya izin verilmiş olması ya da kiralama yapılmış ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş veya adlarına kullanma izni verilmiş olması şartı aranacak.

Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama yapılmış veya adlarına kullanma izni verilmiş olacak. Özel kanunları ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine veya izin verilmesine ya da kiralama yapılmasına rağmen bu tahsise veya izne ya da kiralamaya dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve adlarına kullanma izni verilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanacak.

İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 1 Ocak-31 Aralık 2016 döneminde tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları, kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenecek.

Ertelenen alacaklar, erteleme süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Taksitlerin son ödeme günü, ertelenen alacakların kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden yıllardaki aynı güne tekabül eden tarih olacak. 

Taksitlerin ve varsa gecikme zammı ya da faizlerinin son taksit tarihine kadar ödenmemesi durumunda yatırımcı ve işletmeciler hakkında kesin tahsis veya kesin izin koşulları, mevcut sözleşmeleri veya ilgili mevzuatı uyarınca gerekli işlemler yapılacak. 

Üzerinde turizm tesisi yapılmak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca doğrudan Bakanlık tarafından irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerine ilişkin olarak belgeli yatırımcı ve işletmecilerden tahsil edilmesi gereken bedeller de ertelenecek. İdarece, ertelenen bedellerin türleri ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin ödeme tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine 31 Aralık 2016'ya kadar yazılı tebligat yapılacak.

İtiraz süresi dolmayan ecrimisillere indirim

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 1 Ocak - 31 Aralık 2016 döneminde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, idare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın bir yıl süreyle ertelenecek.

İdarece, ertelenen ecrimisiller ve tutarları, ertelenen bedellerin taksitlerinin ödeme tarihleri ve miktarları, taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler de açıklanmak suretiyle ilgililerine 31 Aralık 2016'ya kadar yazılı tebligat yapılacak. 

Ertelemeye konu ecrimisillerden 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerinde beş yıllık zaman aşımı süresi dolacak olanların tespit işlemleri, ilgili mevzuatında yer alan düzenlemelere göre zaman aşımı dolmadan en geç bir ay önce yapılacak. Bu şekilde yapılan ecrimisil tespit işlemleri sonrasında 31 Aralık 2016'ya kadar kalan süre için ve ayrıca söz konusu tarihe kadar zaman aşımı süresi dolmayacak olanlar için aynı tarihe kadar olan izinsiz kullanımları kapsayacak şekilde en geç 31 Aralık'a kadar tespit işlemleri yapılacak.

Ertelenen ecrimisiller tebligatı müteakip ilgili mevzuatında belirtilen ödeme süresi içerisinde herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan üç yılda ve üç eşit taksitle ödenecek. Taksitle ödeme halinde, ikinci ve üçüncü taksitlerin son ödeme günü, ertelenen ecrimisillerin ilk taksitinin ödeme gününün takip eden yıllardaki aynı güne tekabül eden tarih olacak.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kamu arazilerinin ertelenen ve ilgilisine tebliğ edilen ecrimisillerinden itiraz süresi olan 60 günü geçmeyen ecrimisillere itiraz edilmemesi şartıyla yüzde 20, ödeme süresi içerisinde peşin ödenenlere yüzde 15, itirazsız ve peşin olarak ödenenlere yüzde 35, itiraz edilmeyen ve davaya konu edilmeyenlere dava açma süresi geçtikten sonra yüzde 20 indirim uygulanacak.

Ertelenen ecrimisillere yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile Milli Emlak Genel Tebliğinde (no: 336) yer alan düzenlemelere göre işlem yapılacak. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamındakiler dışında kalan kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, ödeme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkındaki işlemler ilgili mevzuatına göre yürütülecek.

Bu arada Milli Emlak Genel Tebliği (no: 372) yürürlükten kaldırıldı.

Turzim tesisleri kamu arazisinde turizm tesisi