Finansal kiralama şirketleri OSB sınırları içinde kiralama yapabilecek
Haberler / SondakikaHaberleri / Finansal kiralama şirketleri OSB sınırları içinde kiralama yapabilecek

Finansal kiralama şirketleri OSB sınırları içinde kiralama yapabilecek

SondakikaHaberleri 07.02.2014 12:18

Afet ve Acil Durum Yönetim Durumu Başkanlığı (AFAD) ile ilgili maddeleri de içeren 'torba kanun teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Teklife göre, Finansal kiralama şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek. Organize Sanayi Bölgeleri, kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilecek. OSB içinde yer alan taşınmazların, finansal kiralama sözleşmesine konu edilmesi durumda, OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunlu olacak. Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamayacak. Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacak. Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunlu olacak. Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olacak. Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansalkiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak üzere kiraya vermek zorunda olacak. Tahsisen tescile konu olduğu halde, OSB tarafından bedeli mukabili yapılan tesciller için OSB bedel iadesi talebinde bulunamayacak. Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin OSB'lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.

Gençlik ve izcilik kampı inşasına vergi indirimi
İstanbul'un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik İstanbul İl Özel İdaresine tahsis edilen krediler, İstanbul Valiliği tarafından kullanılacak. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak. Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardında aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek. 

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak. Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Dair Kanunu'nunda yapılan değişiklikle, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete'de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, hazineye irad olarak kaydedilecek. Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece başkanlık tarafından duyurulacak.

İl afet ve acil durum müdürlükleri kuruluyor
İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak. İl afet ve acil durum müdürleri, başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanacak. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanacak.

"İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak", İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında sayılacak.

Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilecek. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemeyecek. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilecek. Teklifle Sermaye Piyasası Kanunu'na da ekleme yapılıyor. Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar, SPK tarafından belirlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulacak
"Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluş faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak, uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor halinde sunmak" başkanlığın görevleri arasında yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri kadro sayısı 20'den 30'a çıkarılıyor
Spor müşaviri olarak atanamayan olimpiyat madalyalı sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar yüzde yüz oranında artırılıyor. Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün masrafları, Türk Standartları Bütçesinden 31 Aralık 2018'e kadar karşılanabilecek. Teklifle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 6511; İçişleri Bakanlığı'na 1967; Gençlik ve Spor Bakanlığına 38 kadro ihdas ediliyor.
AA