blue lake küçükçekmecenin göl manzaralı blokları

Metal Gayrimenkul’den Karmen Yapı’yla ilgili hisse açıklaması!

Şirket haberleri 14.11.2017 16:35

Karmen Yapı'nın yüzde 6'lık hisse satışıyla ilgili Metal Gayrimenkul açıklama yaptı.

Metal Gayrimenkul, Karmen Yapı'nın hisselerindeki satış süreciyle ilgili açıklama yaptı. Firmanın konuyla ilgili bilgilendirmesi şöyle;

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.11.2017 tarihinde şirket merkezinde toplandı ve Şirketimizin %6 paylarına sahip olduğu Karmen Yapı A.Ş. paylarının tamamının alımı için Şirketimiz A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş. ‘den gelen teklifin ve teklif ekinde gönderilen KPMG Değerleme Raporu'nun değerlendirilmesi yapıldı ve payların satışı hususu görüşüldü;

Toplantıda alınan kararlar aşağıda yer almakta olup, KPMG tarafından hazırlanan Karmen Yapı A.Ş. payları için hazırladığı değerleme raporu sonucu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

1) Şirketimiz A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'nin şirketimizin sahip olduğu Karmen Yapı A.Ş'nin sermayesinin % 6'sına tekabül eden 6.000,-TL değerinde 60 adet pay için 07.11.2017 tarihli yazısı ile sunduğu teklif ve teklif ekinde gönderilen KPMG değerleme raporu incelenmiş olup; değerleme raporunda belirlenen beher payın fiyatı olan 342.152,-TL ve Metal Gayrimenkul A.Ş.'nin sahip olduğu 60 adet payın değerinin 20.529.120 TL'ye tekabül ettiği;   Metal Yapı Konut A.Ş. tarafından %6'lık Karmen Yapı A.Ş. paylarının satın alınması amacı ile teklif edilen bir beher payın fiyatı için 371.833,33-TL'   toplam 60 adet pay için 22.310.000 TL bedelle satın alınmasına yönelik teklifinin Genel Kurul onayına sunulmak üzere; ; SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, kabul edilmesine ve payların satışına,

2) Şirketimizin iştiraki olan Karmen Yapı A.Ş.'nin hisselerinin Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'ye satılması işlemi SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 6. maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirildiğinden söz konusu işlemin genel kurulun onayına sunulmasına,

3) Şirketimizin iştiraki olan Karmen Yapı A.Ş.'nin hisselerinin Şirketimizin A grubu imtiyazlı paylarına sahip ortağı Metal Yapı Konut A.Ş.'ye satılması işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesi uyarınca, söz konusu genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,

4) Yukarıda 3 nolu maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün (13.11.2017-15.10.2017) içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak 0,8276-TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklif fiyatına ve pay alım teklif sürecine genel kurul toplantısı gündeminde yer verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.