Zorunlu deprem sigortası DASK'ta 5 yıl sonraki hedef 9.5 milyon!

Zorunlu deprem sigortası DASK'ta 5 yıl sonraki hedef 9.5 milyon!

Sigorta 28.06.2013 14:53

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, zorunlu deprem sigortalı olan konut ve işyeri sayısı 2018'e kadar 9,5 milyona çıkarılacak

Onuncu Kalkınma Planı'na göre, zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve işyeri sayısı 5,4 milyondan 2018'e kadar 9,5 milyona çıkarılacak.

Afet yönetimi durum analizine göre, afetlerin, ekonomik, sosyal ve fiziki altyapı maliyetlerini yükselterek tüm sektörleri etkilemesi nedeniyle kalkınma politikalarındaki önemi artıyor. Afet sonrası müdahaleye yönelik politikalar yerine, afet öncesi risk azaltmaya yönelik politikalar da önemini koruyor.

Afet öncesi risk azaltmanın önemli bir unsuru olarak dayanıksız ve mevzuata aykırı yapıların dönüştürülmesi, güvenli ve kaliteli yerleşimlerin kurulması için 2012'de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu çıkarıldı.

Binalarda depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlarla deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu deprem sigortasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla geçen yıl Afet Sigortaları Kanunu çıkarıldı. Yeni kanunla tapu ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su abonelik işlemlerinde de zorunlu deprem sigortası kontrolüne başlandı. Ancak söz konusu yasanın deprem dışındaki diğer afet türlerine de yaygınlaştırılması ihtiyacı devam ediyor.

Zorunlu Deprem Sigortasında 5 Yıl Sonraki Hedef 9,5 Milyon

Makroekonomik, sektörel ve mekansal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması, afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması amaçlanıyor.

Bütünleşik afet tehlike haritası tamamlanan il sayısı 2013'te 6 iken, 2018'e kadar 81'e çıkarılması öngörülüyor. Zorunlu deprem sigortasına dahil konut ve işyeri sayısı da 5,4 milyondan 9,5 milyona çıkarılacak.

Afet Bilgi Yönetim Sistemi Kurulacak

Afet yönetimine ilişkin 2018 hedeflerinden bazıları şöyle:

-Afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimiyle afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenecek.

-Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacak.

-Bölgelerin sosyo-ekonomik ve fiziksel özellikleriyle farklı afet türlerine göre değişen risk ve zarar azaltma çalışmaları hızlandırılacak. Riskli yerlerde afet sonrası iyileştirme planları hazırlanacak.

-Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek. Afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekanlarıyla enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine öncelik verilecek.

-Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak.

-Bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı inşa edilmesi sağlanacak ve inşaatların denetimi bağımsız, ehil ve yetkili kişi ve kurumlar aracılığıyla güçlendirilecek.

Haberler.com