Sektörel Ekonomi Şurası

Sektörel Ekonomi Şurası'nda sektörler taleplerini sıraladı

Sektörden Haberler Emine Pile 22.04.2015
TOBB'un 8. Sektörel Ekonomi Şurası'nda 60 sektör meclisinin sorunları ve bunlar için öngördükleri çözüm önerileri tartışıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ekonomi kurmaylarının katıldığı TOBB'un 8. Sektörel Ekonomi Şurası'nda 60 sektör meclisinin, sektörlerinde tespit ettikleri sorunlar ve bunlar için öngördükleri çözüm önerileri tartışıldı.

İşte bazı sektörlerin talep ve önerileri 

1- İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ MECLİSİ 

Müteahhitlik mesleği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmalı. Sektöre giriş akreditasyona tabi tutulmalı. Mesleğe giriş standardı, kamu, özel ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri olarak tasnif edilmeli. Sektörün tek çatı altında, çalışma usul ve esasları belirleyen bir meslek yasası çıkartılmalı. Yerel yönetim ve kamu kurumlarının arasındaki farklı mevzuat uygulamaları giderilmeli. Sektörel vergilendirme ve kayıt dışılıktan dolayı ortaya çıkan sorunlar giderilmeli. Kamu İhale Kanunu ve kanunda yer alan ekonomik parametreler, sektörün ve ülke ekonomisinin değişen şartları göz önüne alınarak revize edilmeli. 

2-TÜRKİYE ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MECLİSİ 

Yeni bir kamu ihale mevzuatı hazırlanmalı. Fiyat farkı mevzuatında malzeme fiyatlarındaki değişimler ile kurlardaki değişimler de dikkate alınmalı. Yurtdışı müteahhitlik sektöründeki prim avantajlarının, ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılmış olan Türk işçileri için de uygulamanın geçerli kılınmasına dönük kanuni düzenleme yapılmalı. Libya işveren kuruluşlarının teminat mektuplarını nakde çevirmemesi için temasa geçilmeli. Irak hükümetine Türk müteahhitlerin yer aldığı projelerde kullanılmak üzere geri ödemeli finansman desteği sağlanmalı. 

3- BANKACILIK VE FİNANS MECLİSİ 

İstismar edilen iflas erteleme sistemi gözden geçirilmeli. BSMV, KKDF gibi dolaylı vergiler düşürülmeli/kaldırılmalı. Banka dışı finansal kuruluşların bankalardan kullandıkları kredilerde BSMV kaldırılmalı. Zorunlu karşılıklar için, piyasa faiz oranları/enflasyon oranı düzeyinde faiz ödenmeli. Finansal kuruluşların yurt dışından borçlanmaları zorunlu karşılığa tabi tutulmamalı, bunlara tanınmış damga vergisi ve harç istisnası sektörlere eşit olarak uygulanmalı. 

4- KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ 

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişikler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik konusunda sektörün görüşüne başvurulmalı. Karayolu Trafik Kanunu'nun kapsamı genişletilmeli ya da kent içi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalı. A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir belgelendirme sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalı. 

5- ÇİMENTO VE ÇİMENTO ÜRÜNLERİ MECLİSİ 

Mevcut yüksek kapasiteler göz önünde bulundurularak, çimento yatırımlarını teşvik edilmesi hususunun dikkatle değerlendirilmeli. Kil ve marn ocakları, 1'inci grup maden tesislerinin, organize bölgelere taşınması uygulamasından muaf tutulmalı. Enerjide arz güvenliği sağlanmalı, teknik sorunlar giderilmeli. 

6- CAM VE CAM ÜRÜNLERİ SANAYİ MECLİSİ

 Enerji verimli camların kullanımının yaygınlaşması için kanun ve yönetmeliklere ek olarak teşvik sistemi oluşturulmalı, enerji verimli camlarda yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli. Yeni binalarda emniyet ve güvenlik camlarının kullanımı zorunlu hale getirilmeli. 

7- DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MECLİSİ 

Enerji verimliliği yüksek ürünlerin satışının teşvik edilmesi için vergi indirimi ABD ve AB ülkelerindekine benzer, tüketicilere yönelik teşvikler uygulanmalı. Mevcut beyaz eşya test laboratuvarlarının test kapasiteleri artırılarak yeni laboratuvarların kurulması sağlanmalı. Bakanlık, piyasa gözetim ve denetimi alanında sektörle ortak hareket etmeli. 

8- DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER MECLİSİ 

Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fi yat farkı AB ülkeleri ile aynı seviyeye yükseltilinceye kadar, sanayinin kullandığı elektrik enerjisi fi yatlarına zam yapılmamalı. Yüksek katma değerli ürünler ile demir cevherine dayalı sıcak metal üretimine imkân sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilmelidir. Çevre katkı payı uygulamasına tümüyle son verilmeli. 

9- DOĞALGAZ MECLİSİ

Hakim durumdaki piyasa aktörü olan BOTAŞ'ın doğalgazın fiyatlamasında maliyeti yansıtmasına yönelik düzenleme yapılmalı. BOTAŞ borsaya kayıtlı olarak işlem gören bir yapıya kavuşturulmalı. BOTAŞ'ın piyasa payı azaltılana kadar öncelikle miktar devri süreci başlatılmalı. BOTAŞ, iletim ve ticaret faaliyetleri yönünden ayrıştırılmalı. Doğalgaz borsası oluşturulmalı. 

10- EĞİTİM MECLİSİ 

19 Haziran 2012'den önce ruhsat almış özel okullara 5 yıl devlet yardımı yapılmalı. Özel okuldan resmi okula geçişin özendirilmesine yönelik uygulamalara son verilmeli. En az 50 ilde ehliyet sınav merkezi inşa edilmeli. Mesleki eğitim vermek üzere hazırlanan tüm mevzuat tek çatı altında toplanmalıdır. Mevzuat ve programlar engellilerin yararına olacak biçimde, üniversiteler, sektör ve ailelerin görüşleriyle yeniden düzenlenmeli. 

11- ENERJİ MECLİSİ 

Enerji fonu kaldırılmalı, bu pay ve vergiler, tahsil edilmesini müteakip ilgili kuruluşlara ödenmeli. Yenilenebilir enerji yatırımcısı önünde mevzuat ve mevzuat dışı uygulamalardan kaynaklı maliyet artışları önlenmeli. HES'lerde elektrik satışları üzerinden alınan yüzde 1.5 harç tamamen kaldırılmalı. 

İşte 60 sektörün talep ve önerileri...

Sektörel Ekonomi Şurası TOBB Ahmet Davutoğlu