Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi

Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi’nin imar planı...

Sektörden Haberler Emine Pile 22.01.2016
Bakanlık Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi’nin imar planlarına ilişkin değişiklik askıya çıktı.
Fatih Ormanı'nın yanı başında Ağaoğlu Grubu, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğinde yükselen ‘Maslak 1453' projesi için TOKİ tarafından hazırlanan ve projeyi kurtaran 4'üncü plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, daha önce Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi'nin imar planlarına yönelik değişikliği askıya çıkardı. 

19 ŞUBAT'A KADAR ASKIYA ÇIKARILDI 

Askıya çıkarılan planla ilgili yazılan yazıda planlarla ilgili Danıştay 6. Dairesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına uygun olarak yeni plan yapıldığı vurgulanarak şöyle denildi:  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlara ilişkin Bakanlık Makamının 16/09/2011 tarih ve 103140 sayılı Olur'una istinaden onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı'nca 26/03/2014 tarih ve 2012/4412 Esas No.lu Kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması”na karar verildiği ifade edilerek, Bakanlığımızca Danıştay 6. Dairesi Başkanlığı'nca 26/03/2014 tarih ve 2012/4412 Esas No.lu Kararına ilişkin olarak Anayasanın 138. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca anılan kararın yerine getirilmesi amacıyla Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesinde 16/09/2011 tarih ve 103140 sayılı Olur ile onaylanan ve yürütülmesinin durdurulması kararı verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları ile bu planların plan notlarında 18.04.2012 tarih ve 5966 sayılı Olur ile yapılan plan notları değişikliği işlemi iptal edilerek, TOKİ Başkanlığı'nca yargı kararı kapsamında hazırlandığı belirtilen -1- paftalık İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul İli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, -1- paftalık 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve -5- paftalık 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına ilişkin teklifi İÇDP-17092,2, NİP-17063 ve UİP-17066 plan işlem numaraları ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 19.01.2016 tarihinde tadilen re'sen onaylanmıştır.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 21.01.2016-19.02.2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

 

Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi