Beyoğlu Kentsel Sit Alanı

Beyoğlu Kentsel Sit Planları'na Danıştay onayı!

Kentsel dönüşüm Zeynep Karabağ 30.07.2015
İdare Mahkemesi tarafından verilen Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Planları’nın iptaline ilişkin karar Danıştay’dan döndü.
Danıştay, 6. Dairesi planların iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirterek, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine vardı.

İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi'nin, 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı” ile 1/5000 ölçekli “Beyoğlu Nazım İmar Planı”na ilişkin yasaya ve usule aykırı olarak verdiği iptal kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından bozuldu.

beyoğlundan binlerce konutun havadan görünümü

BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSEL VERİLER İÇERMİYOR

Yasaya ve usule aykırı olarak verilen iptal kararı ile ilgili olarak ortada iptali gerektirecek bir durumun oluşmadığını belirten Danıştay 6. Dairesi, Bilirkişi raporu üzerinde yapılan inceleme neticesinde söz konusu raporda soyut ve genel değerlendirmelerin yer aldığını belirterek kararında şu ifadelere yer verdi:

<a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=Beyo%c4%9flu+Kentsel+Sit+Alan%c4%b1'>Beyoğlu Kentsel Sit Alanı</a>

“Mevcut durum itibariyle otopark ve yol genişletme çalışmalarına gerek bulunup bulunmadığının raporda irdelenmediği görüldüğünden dava konusu planların teknik ve bilimsel olarak gerektiği gibi değerlendirilmediği, yine raporda soyut ve genel değerlendirmelerin yer aldığı, netice itibariyle, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir teknik ve bilimsel verileri içermediği kanaatine varılmıştır.”

Bu nedenle idare mahkemesi kararı yasaya ve usule aykırı bularak Danıştay tarafından bozulmuştur.

<a href='https://www.emlaktasondakika.com/haber-ara/?key=Beyo%c4%9flu+Kentsel+Sit+Alan%c4%b1'>Beyoğlu Kentsel Sit Alanı</a>

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı