nevşehirin meşhur uçan balonları

Nevşehir İl Özel İdaresi 2 milyona arsa satıyor!

İhale Uğurcan Tokay 14.08.2015
Turizm+ticaret alanı imarına sahip olan arsanın ihalesi 26 Ağustos'ta yapılacak.
Nevşehir İl Özel İdaresi, turizm-ticaret alanı imarına sahip olan bin 63 metrekarelik arsayı 2 milyon 47 bin 50 lira bedelle satışa açtı. Konuyla ilgili olarak idarenin açıklaması şöyle;

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun; 30.30.T.D. pafta, 5 ada, 14 no'lu parselde kayıtlı 1.063,86 m2 yüzölçümlü imar planda "turizm-ticaret alanı (E: 2,5) kullanımda kalan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale 26/08/2015 Çarşamba günü saat 09.30' da Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 2.047.050,00.- TL (iki milyon kırk yedi bin elli lira) olup, geçici teminatı muhammen bedelin % 3'ü oranında 61.411,50 TL (altmış bir bin dört yüz on bir lira elli kuruş) TL'dir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

a) 2886 S.K.nun 45. maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler,

b) İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin % 3'ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı (Nakit geçici teminat İdaremizin T. Vakıflar Bankası Nevşehir Merkez Şubesi TR080001500158007297115895 IBAN no'lu hesabına yatırılacaktır.)

c) Kanuni ikametgah belgesini

- Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi, (Nüfus Müdürlüklerinden alınmış adres beyan) nin aslı veya noter tasdikli suretin

- Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge (Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,)

d) Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini,

g) İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

nevşehir satılık arsa