İstanbul Vakıflar Eyüp'e rezidans tipinde öğrenci yurdu yaptıracak!
Haberler / İhale / İstanbul Vakıflar Eyüp'e rezidans tipinde öğrenci yurdu yaptıracak!

İstanbul Vakıflar Eyüp'e rezidans tipinde öğrenci yurdu yaptıracak!

İhale 28.01.2013 08:22

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Eyüp Alibeyköy’de rezidans tipi öğrenci yurdu yaptırarak 25 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenledi

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Eyüp Alibeyköy'de rezidans tipi öğrenci yurdu yaptırarak 25 yıllığına kiraya vermek üzere ihale düzenledi. 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Ayüp Alibeyköy Güzeltepe Mahallesi'nde 382 metrekare, 414 metrekare ve 1.154 metrekareden oluşan 1.950 metrekare arsa üzerine toplam 9 bin 379 metrekare inşaat yaptıracak.
 
Rezidans tipi özel öğrenci yurt binası yapılmak üzere harekete geçilen ihalede kazanan firma, binanın inşaatını ve işletme şartlı olarak 25 yıl süreyle kiralamasını da üstlenecek. İhalenin tahmini fiyatı 5 milyon 252 bin 352 lira, geçici teminatı da 157 bin 570 lira olarak kayıtlara geçti. 
İhale Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat: 7 İhale Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde 19 Şubat 2013 tarihinde saat 14.00'da gerçekleşecek. 
 
İhalenin detayları şöyle:
 
VAKIF TAŞINMAZIN YAPIM VE İŞLETME ŞARTLI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmazlar üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut avanprojesine göre rezidans tipi özel Öğrenci Yurt Binası yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 25 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.
 
İdarenin Adresi                                :  Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No: 2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
İdarenin Telefon- Faks ve
Elektronik Posta Adresi                   :  0212 251 88 10 (Dahili 7201)- 0212 243 64 59 istanbul@vgm.gov.tr
İhale Konusu İşin Adı                      :  İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy (Güzeltepe) Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, tapunun 247DV3D Pafta, 566 Ada, 1, 2 ve 3 parsellerinde kayıtlı bulunan Vakıf Taşınmazlar üzerine mevcut avan projesine göre rezidans tipi özel öğrenci yurt binası yapılmak üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 25 yıl süreyle kiralama İşi
İnşaata İlişkin Tahmini
Muhammen Bedel                            :  5.252.352,00 TL.
Yüzölçümü                                      :  (1) Parsel (382,03m2), 2 Parsel (414,04 m2), 3 Parsel ( 1.154,05 m2) toplam; 1.950,12 m2 (Toplam inşaat alanı:9.379,20 m2)
Cinsi                                                :  Arsa
Mevcut İmar Durumu                      :  Konut+Ticaret
Geçici Teminat Miktarı                    :  157.570,56 TL.
İnşaata İlişkin Kesin Teminat           :  315.141,12 TL.
Doküman Bedeli                              :  250,00 (İkiyüzelli) TL.
İhalenin Yapılacağı Yer                   :  Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat: 7 İhale Salonu Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Teklif Zarflarının Verileceği Yer      :  Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat     :  19.02.2013-Saat:14.00
- Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 20.06.2012 tarih ve 437/330 ve sayılı Vakıflar Meclisi Kararında belirtilen asgari şartlar;
 
1 - İşin süresi ve kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibariyle başlaması,
 
2 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yılın aylık kirasının (15.000,00 TL+ihale artış oranı), 4. yılın aylık kirasının (25.000,00 TL+ihale artış oranı) olarak belirlenmesi, sonraki yılların kira bedellerinin sözleşme süresi sonuna kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde, bağımsız bölümlerin net alanlarının (m2) artışı oranında kira gelirlerinin vakfına yansıtılması,
 
3 - Taşınmazların tevhit edilmesi, tapu kaydındaki takyidatın kaldırılması, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler ile projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,
 
4 - 3194 sayılı İmar Kanununa göre taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısım olması halinde %40'a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40'ın üzerinde olması halinde, aşan kısmın bedelinin Bölge Müdürlüğünce tesbit edilecek arsa değeri üzerinden yükleniciden def'aten tahsil edilmesi, yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
 
5 - İlgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
 
6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
 
7 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 3 yıl içerisinde, (toplam 2 adet depolu ticaret+90 daireden oluşan) avan proje doğrultusunda gerekli tüm proje ve raporların hazırlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının alınması, inşaatın bitirilerek faaliyete geçirilmesi kaydıyla 25 yıl süreli “İnşaat Yapım ve İşletme Şartlı Kiralama” İşi.
II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 Kat:7 İhale Salonu- Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları gerekmektedir.
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6(altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.
d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
f) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesini vermesi.
g) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun banka referans mektubu (muhammen bedelin %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)
h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.
ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgeyi vermesi.
j) İstekliye ait benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi veya isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına yaptıracağına ilişkin ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesini vermesi.
k) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesini vermesi.
l) Ekli örneğe uygun ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanı.
m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.
n) İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine yatırılmış alındı makbuzu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu ve eki teyit yazısı. (Limit içi-süresiz)
o) İç Zarf (Ekli örneğine uygun Teklifi Mektubu)
p) İsteklinin bu ihaleye ilişkin inşaat yapım ve işletme şartlı kiralama işine ait ihale şartnamesini kaşelemek suretiyle imzalanmış olarak vermesi.
r) İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde, Gümüşsuyu Mah.İnönü Caddesi No:2 Kat:5 İhale Bürosu Taksim-Beyoğlu-İstanbul adresinde görülebilir veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına şartname bedeli olarak Vakıfbank Taksim Şubesi nezdindeki TR100001500158007285989280 hesap numarasına tüzel veya gerçek kişiliğin ünvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 250,00 (ikiyüzelli) TL. yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
s) İsteklinin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı,l ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
IX) Teklif zarfı verildikten sonra, dosya içerensinden herhangi bir evrakın alınması, değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
X) Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
XI) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
XII) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan gerçek kişi veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
XIII) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
561/1-1
 
Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com