Doğubayazıt şehirlerarası otobüs terminali 10 yıllığına kiraya veriliyor!
Haberler / İhale / Doğubayazıt şehirlerarası otobüs terminali 10 yıllığına kiraya veriliyor!

Doğubayazıt şehirlerarası otobüs terminali 10 yıllığına kiraya veriliyor!

İhale 16.03.2013 08:52

Doğubayazıt Belediye Başkanlığı şehirlerarası ve ilçeler otobüs terminalinin işletilmesi ve kiralanabilir alanların kiraya verilmesi için ihale düzenledi

Doğubayazıt Belediyesi, Sanayi Mahallesi çevre yolu Bulvarı No 368'te yer alan 2 bin 861 metrekare yüzölçümündeki şehirlerarası otobüs terminalinin işletilmesi ve kiralanabilir alanların da kiralanması için ihale düzenledi. 

İhalenin tahmini fiyatı aylık 25 bin lira + KDV olmak üzere 10 yıl için 3 milyon lira + KDV olarak belirlenirken geçici teminatı da 90 bin lira olarak kayıtlar geçti. İhale açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 02/04/2013 tarihinde saat 14.00'da ihale yapılacaktır.
 
İhalenin ayrıntıları şöyle:
 
ŞEHİRLERARASI VE İLÇELER OTOBÜS TERMİNALİ'NİN İŞLETİLMESİ İŞİ VE KİRALANABİLİR ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR
 
Doğubayazıt Belediye Başkanlığından:
 
Doğubayazıt Belediyesi tarafından Sanayi Mah. Çevre yolu Bulvarı no 368 Ada No:84 Parsel No: l Yüzölçümü 2861/m2) üzerinde yaptırılan Şehirlerarası ve ilçeler Otobüs Terminali'nin işletilmesi işi ve kiralanabilir alanların (14 Peron 1 Bay WC 1 Bayan WC 1 Banka Şubesi 1 PTT Şubesi 1 Emanet Şubesi 11 Büro 8 İdari büro 1 Bay. Bayan Mescit 1 Bay-Bayan WC 1 Kafeterya ve Mutfak 6 Büfe 1 Bay-Bayan WC 1Restaurant ve Mutfağı 1 Depo 1 Bay-Bayan WC 8 Bilet satış Peronu 1 Büfe 1 Taksi Durağı) İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile Doğubayazıt Belediyesi İhale Odasında 02/04/2013 tarihinde saat 14.00'da ihale yapılacaktır.
 
İhaleye ilişkin ihale şartnamesi ve ekler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 400.00 TL karşılığı alınabilecektir
 
Muhammen Bedel ve Geçici Teminat; Muhammen bedel aylık 25.000,00-TL+KDV, 10 yıllık (120 ay) 3.000.000,00-TL (Üç milyon Türklirası) +KDV'dir. Geçici teminat muhammen bedel toplamının %3 olan 90.000,00-TL (Doksan bin Türklirası)'dır. Özel Teminat 20.000,00 Türklirasıdır.
 
- İhaleye katılma şartları:
 
1 - Kanuni ikametgah belgesinin ibraz edilmesi,
 
2 - Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi ve buna ilişkin beyan dilekçesi,
 
3 - Nüfus cüzdanı sureti
 
4 - İhaleye katılanın gerçek kişi olması halinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı, ihaleye katılanın şirket olması durumunda YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN her birine ait sabıka kaydı, ortak girişim olması halinde tüm ortakların her birine ait sabıka kaydı (ortak girişim şirket olması halinde şirket ortaklarının her biri için sabıka kaydı) getirilmesi.
 
5 - 2012 yılına ait Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi
5.1 - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
5.2 - Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2012 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
6 - Noter tasdikli imza sirküleri
 
7 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma durumunda ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
 
8 - Bu Şartnamede belirtilen miktardaki geçici teminatı vermesi.
 
9 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı noter tasdikli ortaklık sözleşmesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
 
10.1 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan T1 Belgesine sahip olmak (Olmayan isteklilere 3 ay süre verilecektir).
10.2 - İşletimi yapılacak yerle ilgili her tür kanuni belgelerin tanzim ve yerine getirilmesi de ihaleyi alan kiracı tarafından yapılacaktır. (T1 Belgesi v.b.).
10.3 - Ortak girişimciler için 10. maddede belirtilen şartlar her bir ortak girişimci için ayrı ayrı aranacaktır.
 
11 - İhaleye katılacak isteklilerin 2011 yılı cirosunun en az 250.000.00-TL (İki yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortaklık halinde ortakların her birinin 2011 yılı cirosunun 250.000,00-TL (İki yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde her ortağın 2011 yılı cirosunun 250.000,00-TL (İki yüz elli bin Türk Lirası) olması gerekmektedir.
 
12 - İhaleye katılacak isteklilerin ortak girişimci olması halinde 1, 2, 3, 4, 5, 5.1,5.2, 6, 10,10.1,10.2,10.3, 11 her bir ortak girişimcinin bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.
 
13 - İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin, ortak girişim olması halinde her bir ortağın vergi ve sigorta borcu olmadığına dair Vergi Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,
 
14 - Bu Şartname'de yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi,
 
15 - İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve sözleşme bedeli ihale alıcısına aittir.
Teklif Zarfları 02/04/2013 Salı günü saat 14:00' e kadar Doğubayazıt Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA İLGİLİLERE İlan olunur.
 
2248/1-1
 
Hüseyin Belibağlı/Emlaktasondakika.com