arsa satışı yazan tabela
Haberler / İhale / Başakşehir Belediyesi arsa satıyor!

Başakşehir Belediyesi arsa satıyor!

İhale 22.10.2015 21:37

Başakşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan arsayı hasılat paylaşımı usulü ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

İhalesi, 12 Kasım Perşembe günü saat 14:00'da Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek, 1401 ada, 20 parsel, 1408 ada 3 parsel, 1409 ada 1 parsel ve 4 parselde konumlanan arsa 260 milyon TL + KDV muhammen bedeli ile satılacak.

Başakşehir Belediye Başkanlığından:

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “1401 Ada 20 Parsel, 1408 Ada 3 Parsel, 1409 Ada 1 ve 4 Parsel Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Başakşehir Belediye Başkanlığı
b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL
c) Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32
2 - İşin Adı: “1401 Ada 20 Parsel, 1408 Ada 3 Parsel, 1409 Ada 1 ve 4 Parsel Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” işidir.
3 - İşin Niteliği: Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Başakşehir Mahallesi 1041 ada 20 parsel, 1408 ada 3 parsel, 1409 ada 1 ve 4 sayılı toplam 131.965,39 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.
4 - Muhammen Bedel: 260.000.000,00-TL+ K.D.V (İkiyüzaltmışmilyon- Türklirası)
5 - Geçici Teminatı: 7.800.000,00-TL (Yedimilyonsekizyüzbin - Türk Lirası)
6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati: 12.11.2015, Perşembe günü saat:14.00
7 - Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 12.11.2015, Perşembe günü saat:14.00
8 - Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL
9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
a) Adres Beyanı: Türkiye'de Tebligat için adres beyanı
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İmza Sirküleri:
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun),
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.
i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
j) Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın %50 sini, diğer ortaklardan da herhangi birinin de %25 den az olmamak kaydıyla geri kalan %50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
k) Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;
Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.
Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 150.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
n) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.
o) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.
p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.
10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.
11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12.11.2015 Perşembe) saat 14:00'ye kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir /İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.