karayolları hizmet tesisleri
Haberler / Güncel / Karayolları hizmet tesisleri kiralanabilecek

Karayolları hizmet tesisleri kiralanabilecek

Güncel 30.05.2018 13:05

Süresi sonunda KGM'ye devredilen otoyol hizmet tesisleriyle mevcut tesisler ihale yoluyla kiraya verilebilecek.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle otoyol projesi kapsamında yapılanlar hariç, işletme süresi sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) devredilen otoyol hizmet tesisleriyle mevcut tesisler ihale yoluyla kiraya verilebilecek.

Kurumun, "Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, KGM taşınmazlarının değerlendirileceği yöntem ve tahmini bedeli, oluşturulan komisyonlarca belirlenecek.

YİD modeliyle otoyol projesi kapsamında yapılanlar hariç, işletme süresi sonunda KGM'ye devredilen otoyol hizmet tesisleriyle mevcut benzeri tesisler ihaleyle kiraya verilebilecek. Bu kapsamda, karayolu üzerindeki kuruma ait otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu ve tesisleri kiralanabilecek. Ayrıca, sabit asfalt tankları, asfalt plenti, akaryakıt depoları, atölyeler, ambar, iskele, silo, tanker gibi tesislerle reklam levhaları bu kapsamda olacak. 

Ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

KGM'nin mülkiyetindeki taşınmazın satış ve trampa işlerindeki bedeli, emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olamayacak. İrtifak hakkı bedeli, taşınmaza komisyonca tespit edilen bedelin yüzde 20'sinin altına inemeyecek. Kiralama işlemlerinde de yıllık kira bedeli, komisyonca tespit edilen bedelin yüzde 2'sinden az uygulanamayacak.

Mevcut tesislerin yıllık toplam kira bedelleri, bir önceki yılın kira bedelinden az olamayacak ancak tesisin yıllık kira bedelinde azalma olması halinde bu durum komisyonca raporlanarak KGM tarafından karara bağlanacak.

Taşınmazların satış bedeli taksitle ödenebilecek. Bu durumda taksitli satışın dörtte biri peşin, geri kalan tutar ise üçer aylık dönemlerle toplam iki yılda tahsil edilebilecek. Ödemeler Türk lirasıyla yapılacak. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanacak. Bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde, ikinci ve izleyen yılların bedeli enflasyon oranında artırılacak. 

Kira süresi 10 yılı geçemeyecek

Kira ve kullanma izni, sözleşme süresinin bitiminde sona erecek. Belirlenen hükümlere aykırı davranılması, taşınmazın amaç dışında kullanılması halinde sözleşme feshedilecek. 

Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi 10 yıldan çok olamayacak. 3 yılı aşkın kira işlemlerinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izni alınacak. 3 yıldan az süreli kiralamalarda, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracının talebi halinde süre, bir defaya mahsus 1 yıla kadar uzatılabilecek.