damga_vergisi_hesaplama_2021
Haberler / Güncel / Damga Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 2021 Damga Vergisi

Damga Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 2021 Damga Vergisi

Güncel 12.01.2021 13:51

Damga vergisi; tüm yapılan sözleşmelerde, sözleşmeyi imzalayan kişilerden devlet tarafından talep edilen vergidir. 2021 Damga Vergisi için tıklayın

Damga Vergisi nedir sorusunun cevabı, her türlü yapılan sözleşme neticesinde devletin aldığı bir vergi çeşidi olarak bilinmektedir. Damga vergisini vermekle yükümlü olan kişiler, sözleşmeyi imzalayan kişilerdir. Bununla birlikte vergiye tabi kağıtlar yerinde bulunan evraklar için de damga vergisi ödemek gerekmektedir. İşlem yapılacak kağıdın içeriğine göre vergi rakamı değişmektedir. 

Damga Vergisi Hesaplama ve Ücreti 2021

Damga Vergisi Hesaplama 2020 ve 2021 yılları için sıklıkla sorulmakta. Damga vergisi ücreti, yapılan işlem ve evrak içeriğine göre farklılık göstermektedir. Resmi dairelerde yapılan işlemler için binde 9,48, maaş-ücret-gündelik gibi kağıtlarda binde 7,59, ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar binde 7,59, ipotek borç senedi ve irat senedi binde 9,48, tüketicilere ve toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerde binde 9,48, toptan ve perakende elektrik satışında binde 9,48, fesihnamelerde binde 1,89, kira mukavelenamelerinde (süreye göre kira rakamı üzerinden) binde 1,89 oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Yapılan işleme göre hesaplamalara ve oranlar değişiklik gösterebiliyor. 

Damga Vergisi Muafiyet

İşlem içeriğine göre farklılık gösteren damga vergisi oranlarında, kanun kapsamında damga vergisi muafiyeti de söz konusu olabiliyor. Ancak yapılan işlemin ve kanunda belirtilen açıklamalar dışında damga vergisi muafiyeti söz konusu olmuyor. Bazı muafiyetler şöyledir;

“Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.”

Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” 

Kurum ve mevcudatı, malları, gelirleri ve işbu Anlaşma tahtında ifaya mezun olduğu faaliyet ve muamelatı bütün vergilerden ve gümrük resimlerinden muaf tutulacaktır. Kurum, vergi ve rusumat tahsil ve tediyesinden de muaf tutulacaktır.”

“Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”

‘'Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Müsteşarlık emrinde kurulan fon; kurumlar vergisinden, yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden ve kredi nedeniyle ödeyeceği faizler için banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.”

‘'Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

“2 nci maddede belirtilen konularda ve yap – işlet – devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemler 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaftır.”