tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu

Tapu ve kadastro nedir, ne iş yapar?

Genel Uğurcan Tokay 31.08.2016
Tapu ve Kadastro taşınmaz mallara ait akitlerle her türlü tescil,yenileme işlerini mevzuatına göre yapmak, görevini içinde barındıran bir bölümdür.
Tapu ve Kadastro tapu sicillerini, kadastral topografik haritaları düzenlemek, uygulamak ve yenilemek görevlerini de yerine getirir.

Tapu Nedir?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi de deniyor. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtimat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

Kadastro nedir?

Kadastro; taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

Tapu ve Kadastro kimler tarafından ve neden yapılır ?

Tapu ve Kadastro 3402 sayılı kanun gereğince Tapu ve Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır  

Tapu ve Kadastronun Amacı nedir?

Tapu ve kadastro Tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır.

Eski tapu belgeleri ile kadastro sonucu verilen tapu senetleri arasında ne fark vardır?

Tapu ve kadastro eski tapu kayıtları genel olarak harita veya plana bağlı olmayıp, sınırları, mevki ve hudutlarında bulunan taşınmazlar la belirlenebilecek bilgileri içeren kayıtlardı. Oysa Kadastro sonucu tanzim edilen tapu kayıtları,  ölçekli haritalara ve aynı zamanda memleket koordinat sistemine göre her kırık noktasının koordinatları ölçü ve hesap sonucunda belirlenen sayısal sisteme dayalı olup ihtilaf veya yer tespitleri esnasında Yönetmelikler çerçevesinde kesin olarak arz üzerinde sınırları belirlenebilecek nitelikte kayıtlardır. Bunun dışında  Kadastro çalışmalarından sonra eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğini kaybederler. Bunlara dayanarak tapu sicil müdürlüklerinde herhangi bir işlem yapılmaz. ve Kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra bu tapu kayıtlarına dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.

Tapu ve kadastro bölümü

Üniversitelerde sayısal bölümde yer alan tapu ve kadastro bölümü mezunlarını  tapu ve sicilleri tutmak, kadastro çalışmaları yapmak, bu çalışmalar kapsamında gerekli harita ölçüm ve harita yapım işini bilmek ve uygulamak gibi çeşitli görevlerde bulunabilirler.

Tapu ve kadastro bölümünde okumak isteyen kişilerde arazide çalışma yapmayı engelleyecek bir bedensel ya da zihinsel engelin bulunmaması gerekir. Tapu ve kadastro bölümünde eğitim süresi 2 yıl olup bölüm sonunda kişiye "tapu ve kadastro teknikeri" unvanı verilmektedir.

Tapu ve Kadastro bölümü dersleri

Tapu ve kadastro bölümü dahilinde öğretimin ilk senesinde genel matematik, teknik bilimler (ölçme bilgisi), teknik resim, anayasa ve idare hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukuku gibi temel dersler verilir. Tapu ve kadastro İkinci yılda ise medeni hukuk, tapu sicil hukuku, imar ve kamulaştırma mevzuatı gibi hukuk dersleri ile fotogrametri, kartografya, bilgisayar programlama, tapu kadastroda bilgisayar kullanımı gibi teknik dersler okutulur.Tapu ve Kadastro Teorik derslerin yanında uygulama dersleri de içerir

Tapu ve Kadastro çalışma alanları

Tapu ve kadastro bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar ise şöyle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi çalışmalar yapan şirketlerin bünyesi dahil olmak üzere bir çok iş alanında görev alabilirler.

 

tapu ve kadastro nedir tapu ve kadastro ne iş yapar