tapu

Tapu kaydında isim düzeltme nasıl yapılır?

Genel Uğurcan Tokay 19.09.2016
Tapu kayıtlarında isim düzeltme işlemleri yargı aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
Tapu kaydında isim düzeltme bir çekişmesiz yargı işidir.  Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına sebep olunmaması gerekir.

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin isim, soy isim, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, kayıt düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu tür davalarda kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına sebep olunmaması gerekir.

Tapu sicilindeki isim yanlışlığının düzeltilmesi için nüfustan alınacak bütün belgeler-özellikle bilirkişilerin tespiti amacıyla maliklerin sağ olup-olmadıkları, kayıt malikinin nüfus kaydı, kayıt maliki dışında aynı ad-soyadında ikinci bir kimsenin olup-olmadığı ve tapu kayıtlarında yazılı olan ad ve soyadında birisinin olup olmadığı,veraset ilamına göre dahili davacılar belirlenmiş oluyor.

GÖREV

Tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davaları 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddesinde belirtilen çekişmesiz yargı işlerindendir.

Kaldı ki, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 382. Maddensinin 2-ç/1 fıkrasında “taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet vermeyecek düzeltmelerin yapılması” çekişmesiz yargı işi sayılmış olup niteliği itibariyle tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davalarından başka bu tarife uyacak bir dava türü de bulunmamaktadır.

Aynı kanunun 383. Maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu durumda, 6100 Sayılı HMK.'nun yürürlüğe girmesinden sonra 02.11.2011 tarihinde açılan tapu kayıtlarında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin uyuşmazlık, çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

YETKİ

Bu davalar, taşınmazın aynına ilişkin bulunduğundan H.U.M.K.'nun 13. maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

HARÇ

Davada Maktu Harç alınır. Dava, mülkiyete ilişkin olmadığı için nisbi harç alınmaz. Tapu sicil müdürlüğü harçtan muaf olduğu için ,davanın kabulüne karar verildiği takdirde talep halinde davacıya yatırdığı harç iade edilmelidir.

VEKALET ÜCRETİ

Eğer Davalı adına Hazine vekili duruşmalara katıldığı ve “Red Kararı” verildiği takdirde Maktu Vekalet Ücreti takdir edilir. Davacı vekili lehine ise vekalet ücreti takdir edilemez.

tapu kaydında isim düzeltme tapu kaydında isim düzeltimesi dava dilekçesi tapu kaydında düzeltim