Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sit alanında gayrimenkulü olana müjde!

Genel Emine Pile 09.12.2014
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sit alanlarında kalan taşınmazlar için trampa yöntemini uyguluyor.
Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesi ile doğal sit alanında taşınmazı bulunana takas imkanı doğdu.

Satın aldığınız ve yıllarca değerlendirmediğiniz bir yatırımınız var ve bir gün öğreniyorsunuz ki bu gayrimenkulünüz sit alanında bulunuyor. Peki ne olacak? Kullansanız da kullanmasanız da bu gayrimenkulünüz elinizden mi gidecek, yoksa devlet size hazine taşınmazlarından trampa mı yapacak? 

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işler kolaylaştı. Bu arazilerde bulunan yatırımınız trampa yöntemi ile ikame edilecek. Yani değeri aynı bir taşınmaz size verilerek zarara uğramadan sit alanından çekileceksiniz. 

Bu çerçevede; gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle sit alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz maliklerine, anılan taşınmazlarını hazine arazileri ile "trampa"(değiştirme) hakkı tanındı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'nun ilke kararına göre milli park alanı içinde olan tarihi sitlerde ‘uzun devreli gelişim planı', milli park dışında kalan yerlerde ise ‘koruma bölge kurulu' onayı olmadan hiçbir inşa çalışması, bitki örtüsü ve topografyayı etkileyebilecek hiçbir düzenleme yapılamayacak.

Hazine taşınmazları internet ve ilan panolarından duyurulacak

Trampaya konu edilemeyecek hazine taşınmazlarının da sıralandığı yönetmeliğe göre, Maliye Bakanlığınca trampa kapsamında önerilmesi uygun görülen hazine taşınmazlarının, bedeli de belirtilmek suretiyle yeri ve nitelikleri 6 ay süreyle defterdarlıkların internet siteleri ve ilan panolarında duyurulacak.

Maliye Bakanlığınca, trampaya konu alanlarda kalan taşınmazların tespit edilen değeri isteklilerine yazıyla tebliğ edilecek.

Açık artırmada en fazla fark bedeli vermeyi öneren taşınmazı alacak

Defterdarlıkların internet sitelerinden ve ilan panolarından önerilen taşınmazlara belirtilen süre içerisinde talep olmaması halinde, bu taşınmazlar yerine başka taşınmazlar önerilebilecek.

Tebliğ edilen bedele itiraz sürecinin de düzenlendiği yönetmelik kapsamındaki taşınmazların trampası ise Maliye Bakanlığınca Devlet İhale Kanunu fıkrası ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulüyle yapılacak. Hazine taşınmazının değerinin daha yüksek olması halinde aradaki fark isteklilerince peşin ve nakden ödenecek.

 

doğal SİT alanı SİT alanları Kültür ve Turizm Bakanlığı trampa tarım arazileri