kdv

KDV iadesinde yeni sistem oluşturacağız

Genel 22.11.2018 14:37

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV iadelerinde çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulunun 2019 yılı bütçesi ile 2017 yılı kesin hesabı ve bu kurumlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Sayıştay raporu, Merkezi Yönetim 2019 yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı görüşülüyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Komisyonda yaptığı sunumda, küresel ekonomi hakkında bilgi vererek, 2018 yılı bas¸ından itibaren o¨zellikle imalat sanayi ve ticaretin o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde bir miktar yavas¸lama görüldüğünü, du¨nya ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında yu¨zde 3,7 bu¨yu¨mesinin beklendiğini ifade etti.

Artan istihdam ve gelirler, ABD'deki vergi indirimleri ve halen destekleyici olan finansal kos¸ulların ekonomik aktiviteyi olumlu yo¨nde etkilediğine dikkati çeken Albayrak, ku¨resel ticarette artan gu¨mru¨k vergileri ve ku¨resel faizlerdeki yu¨kselis¸e bagˆlı sıkılas¸an finansal kos¸ulların gelis¸mekte olan u¨lke ekonomileri ic¸in negatif unsurlar olduğunu söyledi. 

Albayrak, son do¨nemde du¨s¸en petrol fiyatlarının o¨zellikle petrol ihracatc¸ılarını olumsuz yo¨nde etkileyeceğine işaret ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018 yılında hali hazırda u¨c¸ faiz artırımı yaparken aralık ayında bir faiz artırımı, 2019'da da iki ya da u¨c¸ faiz artıs¸ı yapabileceğinin beklendiğini bildirdi. 

Ku¨resel ekonomide o¨nu¨mu¨zdeki do¨neme ilis¸kin risklerin kısa vadede as¸agˆı yo¨nlu¨ olarak go¨ru¨ldüğünü dile getiren Albayrak, "Fed'in kademeli faiz artıs¸larına devam etmesi ve bilanc¸osunu ku¨c¸u¨ltmesi o¨zellikle gelis¸mekte olan u¨lkeler ac¸ısından risk tes¸kil etmektedir. C¸in bas¸ta olmak u¨zere bazı gelis¸mekte olan u¨lkelerin yu¨ksek borc¸luluk oranları o¨nemli bir risk ve kırılganlık unsuru olarak go¨ru¨lmektedir. Artan jeopolitik riskler ve korumacılık egˆilimleri ku¨resel ekonomik toparlanmayı olumsuz yo¨nde etkileyebilecek digˆer fakto¨rler olarak dikkat c¸ekmektedir." diye konuştu. 

"Tedbirlerin piyasalardaki olumlu etkileri go¨ru¨lmeye bas¸landı"

Albayrak, agˆustosta do¨viz kurunda makroekonomik temellerle bagˆdas¸mayan speku¨latif ataklar yas¸andığını hatırlatarak, finansal piyasalarda go¨zlenen bu dalgalanmaları azaltmak, likidite sıkıs¸ıklıgˆını gidermek, finansal istikrarı desteklemek ve piyasaların etkin is¸leyis¸ini sagˆlamak amacıyla Tu¨rk lirası ve do¨viz likiditesine yo¨nelik gerekli tedbirlerin alındığını, bu tedbirlerin finansal piyasalar u¨zerindeki olumlu etkilerinin go¨ru¨lmeye bas¸landığını vurguladı. 

O¨ncu¨ go¨stergelerin 2018 yılının ikinci yarısında ekonomide yavas¸lamaya ve dengelenme su¨recine is¸aret ettiğini belirten Albayrak, Yeni Ekonomik Program'da (YEP), 2018 yılından bas¸layarak takip eden u¨c¸ yıllık do¨nemde Tu¨rkiye ekonomisinin sırasıyla yu¨zde 3,8, yu¨zde 2,3, yu¨zde 3,5 ve yu¨zde 5,0 oranlarında bu¨yu¨yecegˆinin o¨ngo¨ru¨ldüğünü anımsattı.

Albayrak, ihracatın ocak-eylu¨l do¨neminde yıllık yu¨zde 7 arttığını kaydederek, ithalatın ise ic¸ talepteki dengelenme su¨reci ve do¨viz kurlarındaki artıs¸ nedeniyle hazirandan itibaren daralmaya bas¸ladığını söyledi. 

Cari is¸lemler ac¸ıgˆının da hazirandan itibaren azalma egˆilimine girdiğini anlatan Albayrak, "Eylu¨l ayı itibarıyla yıllıklandırılmıs¸ cari is¸lemler ac¸ıgˆı 46,1 milyar dolara gerilemis¸tir. Enerji ve altın haric¸ cari is¸lemler hesabı ise 2,6 milyar dolar fazla vermektedir. Cari is¸lemler ac¸ıgˆının GSYH'ye oranının 2017 yılındaki yu¨zde 5,6 seviyesinden 2018 yıl sonunda yu¨zde 4,7'ye gerilemesi beklenmektedir." dedi. 

Berat Albayrak, Tu¨rk lirasındaki hızlı degˆer kaybı ve bunun neticesinde fiyatlama davranıs¸larında belirgin bic¸imde go¨zlenen bozulma ve gıda ile enerji fiyatlarının yu¨ksek seyri neticesinde ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yu¨zde 25,2 seviyesine yu¨kseldiğini ifade ederek, "YEP'in enflasyonun kalıcı olarak du¨s¸u¨ru¨lmesi ve fiyat istikrarının sagˆlanması temel hedeflerinden biri olması dogˆrultusunda enflasyonla mu¨cadele su¨recine en o¨nemli destegˆi sıkı maliye politikası verecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

Enflasyonla Topyekun Mu¨cadele Programı'nın yanı sıra, enflasyonu du¨s¸u¨rmeye ve makroekonomik dengelenmeyi sagˆlamaya yo¨nelik gu¨c¸lu¨ politika koordinasyonuyla YEP'te 2018 yıl sonunda enflasyonun yu¨zde 20,8 olarak gerc¸ekles¸mesinin beklendiğini dile getiren Albayrak, enflasyonun program do¨nemi sonunda ise para ve maliye politikası arasındaki etkili es¸ gu¨du¨m ve alınacak yapısal tedbirlerle birlikte yu¨zde 6'ya gerilemesinin hedeflendiğini vurguladı. 

Albayrak, bankacılık sekto¨ru¨nde eylu¨l ayında o¨z kaynak ve aktif karlılıgˆın yıllıklandırılmıs¸ olarak sırasıyla yu¨zde 14,1 ve yu¨zde 1,9 seviyesinde olduğunu söyledi. 

KDV iadeleri için yeni sistem gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gelir politikalarını, 2019 yılında gerekli mali alanın temini suretiyle makroekonomik dengelenme su¨recinin desteklenmesi ve 2020 - 2021 do¨neminde ise kamu harcamaları ic¸in ihtiyac¸ duyulan finansmanın sagˆlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin daha da gu¨c¸lendirilmesi, ekonominin uluslararası du¨zeyde rekabet gu¨cu¨nu¨n artırılması ve yurt ic¸i tasarruflara katkı sagˆlanması hedefleri dogˆrultusunda yu¨ru¨teceklerini ifade etti.

Gelir politikalarına ilis¸kin temel politika o¨ncelikleri c¸erc¸evesinde konut, mobilya, otomotiv gibi sektörlerde geçen do¨nemde birc¸ok vergisel du¨zenlemeyi ve teşviki hayata gec¸irdiklerini anlatan Albayrak, bu hedefler c¸erc¸evesinde o¨nu¨mu¨zdeki do¨nemde mali disiplinin temel c¸ıpa olmaya devam edeceğini söyledi. 

Albayrak, vergi sistemini daha basit, etkin, genis¸ tabanlı ve daha adil bir yapıya kavus¸turmak ic¸in vergi mevzuatının sadeles¸tirilmesine yo¨nelik çok önemli adımlar atılacağını belirterek, etkinligˆi olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracaklarını ve mecbur olmadıkc¸a yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceklerini bildirdi. 

Mu¨kelleflerin vergiye uyum seviyelerini gu¨c¸lendireceklerini ve kayıtlı ekonomiye gec¸is¸i hızlandıracaklarını vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Vergisel konularda anlas¸ılabilirligˆin sagˆlanması, mu¨kelleflerin hak ve o¨devleri konusunda bilgilendirilmesi yoluyla vergi bilincini ve go¨nu¨llu¨ uyumu daha da artırmak u¨zere Mu¨kellef Hizmetleri Merkezini yeniden yapılandırıyoruz. I·nteraktif Vergi Danıs¸manı uygulamasını digˆer kazanc¸ ve vergi unsurlarını kapsayacak s¸ekilde gelis¸tirmeye devam ediyoruz. KDV iadelerinin hızlı ve dogˆru yapılabilmesini sagˆlamak ic¸in yogˆun bir s¸ekilde c¸alıs¸ıyoruz. Bu kapsamda daha o¨nce yapmıs¸ oldugˆumuz hizmetlere ilave olarak belirli s¸artları sagˆlayan mu¨kelleflerimizin, yeminli mali mu¨s¸avirlerce hazırlanmıs¸ KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının yu¨zde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere go¨re 10 is¸ gu¨nu¨ ic¸erisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller c¸erc¸evesinde iade edilmesini o¨ngo¨ren çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız."

"Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz"

Albayrak, vergi beyannamelerinin yu¨zde 99,8'ini e-beyan sistemi ile aldıklarına dikkati çekerek, ekim itibarıyla elektronik ortamda alınan bildirim ve beyanname sayısının 90 milyona yaklas¸tığını açıkladı. 

e-Tebligat Sistemi ile yaklas¸ık 30 milyon tebligˆ belgesini elektronik ortamda tebligˆ ettiklerini ve yaklas¸ık 300 milyon lira tasarruf sagˆladıklarını belirten Albayrak, "Yeni bir eylem planı c¸alıs¸malarına bas¸lamıs¸ bulunmaktayız. Mu¨kelleflerin uyum du¨zeyinin artırılması, uyumsuz mu¨kelleflerin uyumlu mu¨kellefler aleyhine olus¸turacagˆı haksız rekabetin o¨nlenmesi, kayıtlı ekonominin tes¸vik edilmesi amacıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz. Gelir I·daresi Bas¸kanlıgˆı bu¨nyesinde kurulacak bu merkezde farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgilerle, faaliyet grupları ve sekto¨rler itibarıyla mu¨kellefler analiz edilecek, yapılacak mukayeseler suretiyle vergilemedeki muhtemel risk alanları çok detaylı bir şekilde tespit edilecektir." diyle konuştu.

Albayrak, defter beyan sistemi kapsamında yaklas¸ık 2,1 milyon mu¨kellefin gelir ve gider kayıtlarının portal u¨zerinden elektronik ortamda tutulmasını, beyannamelerin kullanıcı dostu ara yu¨zler vasıtasıyla sistem u¨zerinden doldurulmasını hedeflediklerini aktararak, "2014-2018 do¨neminde yaklas¸ık 245 bin mu¨kellef nezdinde vergi incelemesi yaptık. Bu incelemeler neticesinde du¨zenlenmis¸ raporlarda yaklas¸ık 36 milyar lira vergi tarhiyatı ve buna bagˆlı olarak yaklas¸ık 78 milyar lira ceza kesilmesini o¨nerdik." dedi.