Kamuya ait spor tesisleri, herkesin kullanımına açılacak!

Kamuya ait spor tesisleri, herkesin kullanımına açılacak!

Genel 23.06.2013 14:02

Türkiye'nin Onuncu Kalkınma Planı'na göre, spor yapma alışkanlığı ve hareketliliğin teşviki amacıyla, kamuya ait spor tesislerinin etkin kullanımı sağlanacak ve herkesin kullanımına açılacak

Türkiye'nin Onuncu Kalkınma Planı'nda (2014-2018), spor yapma alışkanlığı ve hareketliliğin teşviki amacıyla yaşam mekanlarının spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanacağı ve "kamuya ait spor tesislerinin etkin kullanımının sağlanacağı ve herkesin kullanımına açılacağı" belirtildi.

Sağlığın, "herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması; bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma durumu" olarak tanımlandığı planda, sağlıklı yaşam için tedavi edici, sakatlığı ve salgın hastalıkları önleyici, sağlık hizmetlerinin yanında bulaşıcı olmayan hastalıklarla ve bu hastalıkların risk faktörleriyle mücadelenin çok önemli olduğu vurgulandı.

Sağlıklı ve kaliteli yaşamın, kişilerin refah ve mutluluğunu artırmada temel bir unsur olduğuna dikkat çekilen planda, Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı ile sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele ile gıda güvenilirliği, koruyucu sağlık hizmetleri ve ruh sağlığının geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Program ile bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölüm oranının azaltılması, 19 yaş ve üstü obez nüfus oranının yüzde 24'e indirilmesi, 15 yaş ve üzeri nüfusta yeterli fiziksel aktivite yapanların oranının yüzde 62'ye çıkarılması (yaşa standardize), erişkinler (15 yaş ve üstü) arasında her gün tütün mamulü kullanma oranının yüzde 19'a düşürülmesi ve 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde 7,5'e indirilmesi hedefleniyor.

Programın performans göstergeleri, bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı ölüm oranı, obez nüfus oranı, 15 yaş ve üzeri nüfusta yetersiz fiziksel aktivite yapanların oranı, erişkinler (15 yaş ve üstü) arasında her gün tütün mamulü kullanma oranı ve 5 yaş altı çocuklarda bodurluk yüzdesi olarak belirlendi.

Sağlıklı ve dengeli beslenme için davranış değişikliği programları geliştirilecek

Program kapsamında gıda güvenilirliğinin artırılması için sağlık ve hijyen koşulları dikkate alınarak güvenilir gıda üretim ve tüketimi için toplumun bilimsel verilere dayalı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacak. Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Mevzuat, uluslararası gelişmeler dikkate alınarak sürekli güncellenecek. Bunun dışında da denetim ve kontrol altyapısı geliştirilecek ve güvenilir gıda üretim ile tüketimi için gıda etiketleme, izlenebilirlik ve ürün takip sistemi sağlanacak.

Sağlıklı ve dengeli beslenme düzeyinin artırılması amacıyla, başta obezite ve kronik hastalık riski olan çocuklar olmak üzere sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden faaliyetler düzenlenecek. Toplumda sağlıklı ve dengeli beslenme için bilinçlendirme ve davranış değişikliği programları geliştirilecek. Obezite ve kronik hastalık riski olan kişilerin takibi için izlem ve tedavi standartları sağlanacak. Gıda güvenilirliği ve besin kalitesinin artırılması ile şeker, yağ ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik sektörler arası eşgüdüm ve iş birliği güçlendirilecek.

Tütün kullanımıyla ilgili kapalı mekan yasakları etkin şekilde uygulanacak

Tütün kullanımı ile alkol ve madde bağımlılığının azaltılması için tütün kullanımı ile alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında program ve kampanyalar düzenlenecek, denetimler etkinleştirilecek. Tütün kullanımıyla ilgili kapalı mekan yasakları etkin şekilde uygulanacak.

Kanser, kalp ve damar, diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığı ve risk faktörlerinin azaltılması amacıyla da eğitim ve kampanyalar düzenlenecek, izlem ve yönetim için sürveyans sistemi kurulacak. Bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik eğitim ve araştırma kapasitesi artırılacak.

Ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi için kişilerin ruh sağlığını geliştirmeye yönelik programlar oluşturulacak. Toplum temelli ruh sağlığı merkezlerinin nitelik ve niceliği iyileştirilecek. İntihar girişimlerinin önlenmesi için farkındalık oluşturacak eğitim ve destek programları düzenlenecek.

Yaşam mekanları, spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanacak

Spor yapma alışkanlığı ve hareketliliğin teşviki amacıyla da yaşam mekanları spor yapmayı ve hareketliliği sağlayacak şekilde tasarlanacak ve kamuya ait spor tesislerinin etkin kullanımı sağlanacak ve herkesin kullanımına açılacak.

Spor alanları, parklar, yürüyüş ve bisiklet parkurları geliştirilecek. Toplumda spor yapma kültür ve bilinci teşvik edilecek. Okullarda yapılan sportif etkinlikler, çeşitlendirilerek artırılacak.

Programın genel koordinatörlüğünü, Sağlık Bakanlığı yapacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da sorumlu kurum ve kuruluşlar olacak.

AA