deprem toplanma alanları

Deprem toplanma alanları için kanun teklifi!

Genel Emine Pile 08.08.2017
Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi "deprem toplanma alanları" için kanun teklifi hazırladı.
Meclis Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, deprem riski altındaki yerlerin Afete Maruz Bölge belirlenerek, bu yerlerde, deprem sonrasında vatandaşların toplanabileceği güvenli alanların oluşturulması için kanun teklifi hazırladı. 

Hamzaçebi'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu teklif, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve bazı kanunlarda değişiklikler öngörüyor. 

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'nin dünyanın kritik deprem kuşaklarından birinde yer aldığına ve bu bölgede çok sayıda aktif fay hattı bulunduğuna işaret edildi. 

Türkiye'de geçmişte yaşanan depremler ve bunların yol açtığı can ve mal kayıpları hatırlatılan gerekçede, "Deprem sonrasında vatandaşlarımızın toplanabileceği güvenli alanların belirlenmesi, depreme karşı alınacak tedbirler arasında kritik bir öneme sahiptir. Deprem sonrasında vatandaşların güvenli şekilde toplanmasının yanı sıra yaralıların tedavisi, geçici barınma, yardım dağıtımı, hasar tespit çalışmaları gibi afetle ilgili konularda ihtiyaç duyulacak bilgilerin insanlara en kısa sürede aktarılması ve gerekli eşgüdümün etkin şekilde sağlanması toplanma alanları sayesinde mümkün olacaktır." ifadelerine yer verildi.

 Bu alanların deprem öncesi belirlenmesinin ve değişen ihtiyaçlara uygun biçimde tasarlanmasının, afet anında yaşanacak sorunların önemli ölçüde azaltacağının vurgulandığı gerekçede, Türkiye'de deprem toplanma alanlarına yönelik çalışmaların yeterli olmadığı, mevcut alanların imara açılarak üzerlerine alışveriş merkezi, rezidans ve gökdelenler inşa edildiği haberlerinin sıkça  basına yansıdığı belirtildi.

Yeşil alan, park, çocuk bahçesi olabilecek

Plansız kentleşmenin yol açtığı yeşil alan eksikliklerine de işaret edilen gerekçede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hem deprem toplanma alanlarının biran önce belirlenerek amacı dışında kullanımının engellenmesi hem de bu alanların toplumun yeşil alan ihtiyacının karşılanması amacıyla değerlendirilebilmesi bakımından gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması kaçınılmazdır. Bu Kanun Teklifi ile olası deprem riski altında bulunan yerlerin önceden Afete Maruz Bölge olarak belirlenerek bu yerlerde deprem sonrasında vatandaşların toplanabileceği güvenli alanların oluşturulması ve bu alanların meydan, park, çocuk bahçesi ve yeşil alan dışındaki amaçlarla kullanılmasının önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması hedeflenmiştir."

Teklif, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun yapılacak düzenlemeyle muhtemel deprem riski nedeniyle Bakanlar Kurulunca Afete Maruz Bölge olarak ilan edilen yerlerde, mahalleler veya köyler itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Deprem Toplanma Alanları belirlenmesini, bu alanların imar planlarında meydan, park, çocuk bahçesi veya yeşil alan olarak ayrılmış yerler arasından seçilmesini öngörüyor.

Ayrıca, bu alanların ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması halinde kamuya ait taşınmazların da toplanma alanı olarak belirlenebileceği, bu durumda dahi yeterli alan bulunamazsa özel kişilerin mülkiyetindeki boş arsa ve arazilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu amaçla kamulaştırılabileceği teklifte yer alıyor.

Teklif, düzenlemenin uygulamaya girdiği tarih itibarıyla altı ay içinde, Afete Maruz Bölgelerin belirlenerek ilan edilmesini, bu bölgelerde Deprem Toplanma Alanlarının tespit edilmesi çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanmasını kapsıyor.

Teklife göre, Deprem Toplanma Alanı olarak belirlenen yerler imar planlarına işlenecek, bu yerler sadece meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil saha olarak kullanılabilecek, imar planı kararıyla başka amaca ayrılamayacak, satılamayacak. Tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu taşınmazların satılamayacağına ilişkin gerekli şerh konulacak.

İmar planlarında, Deprem Toplanma Alanı olarak ayrılmış yerlere rastlayan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve özel idareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığının onayı ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, belediye ve mücavir alan hudutları dışında özel idareye bedelsiz terk edilecek ve tapu kaydı terkin edilecek. Ancak, bu yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için takdir edilecek bedel ödenecek. Bedeli ve ödeme şekli taraflarca tespit edilecek. 

deprem toplanma alanları Akif Hamzaçebi deprem riski altındaki yerler