imar planı dahilindeki arazi

Bakırköy imar planı bugün askıya çıktı

Genel Rüya Tulumbacı 26.10.2015
26 Ekim 2016’da askıya çıkan Bakırköy Şenlikköy imar planı 30 günlük askıda bekleme sürecinin ardından 24 Kasım 2015’te askıdan inecek.
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, 276 ada, 3 parsel, 297 ada, 13, 41 ve 34 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği askıya çıktı.

Bakırköy Şenlikköy imar planı notları

1.Plan değişikliği onama sınırı 276 ada 3 parsel ve 297 ada 13, 34 ve 41 parseller olup bu sınır aynı zamanda imar uygulaması düzenlemesi sınırıdır. Mülkiyet ile plan onama sınırı arasındaki uyumsuzluklar mülkiyet sınırı esas alınacaktır.
2.Konut alanında, E:1,25 ve HMax:4 kat olup, açığı çıkan 1.bodrum katla birlikte her yönden görünen kat adadi 4 katı geçemez. Tarihi kent merkezi gürünümü (silüetini) etkileyen alanlarda yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik 15 Ekim 2013 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile belirlenen yükseklik değerlerine ve hava maina kriterlerine uyulacaktır.
3.Plan notları ve gösterimler Sultanbeyli ilçesi, trampaya konu çok hisseli pareslelredki şahıslara ait hisselerin mailey hazinesi veya belediyeye devledilmesi halinde geçerli bu plana ilişkin her türlü değişiklik çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından yapılablir.
4.İstanbul Büyükşehir Belediyesince hazırlanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüp raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirtilen hususlara uyulacaktır.
5.5378 sayılı “Engellile Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alancak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standardına uyulacaktır.
6.Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümleri ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.

Bakırköy Şenlikköy imar planı