3.havalimanı

Bakanlıktan 3. havalimanına ilişkin iddialara yanıt!

Genel 27.09.2018 09:40

Bakanlıktan, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul Yeni Havalimanı'nda yolsuzluk yapıldığı yönündeki iddialarına açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, toplam yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon avroluk 4 etaplı İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde, yapılan revizyonlar neticesinde, yatırım maliyetinde yüklenici firma lehine oluşabilecek farklar için belirlenecek yöntemle ödeme yapılmasının, idare tarafından hükme bağlandığı ve kamunun bu durumda zarara uğraması ya da yüklenici firmanın kar elde etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Erdoğdu'nun, "İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde, kot ve  koordinatlar neye göre değişti?" sorusu üzerine, 3 Mayıs 2013'te ihalesi  gerçekleştirilen projenin ihale şartnamesi ve eklerinde kot, koordinat ve orjinal  master planının idare onayıyla değişiklik arz edebileceğinin hükme bağlandığı  hatırlatıldı. İhaleyi kazanan ortak girişimin kurduğu şirketle sözleşme  imzalanmasının ardından, havalimanının yapılacağı zeminde üniversite raporlarıyla  desteklenen çok detaylı jeolojik etütlerin yapıldığı, etütler neticesinde, kot ve  koordinatlarda şartname hükümleri doğrultusunda revizyonlara gidilmesinin zorunlu  görüldüğü ve bu konunun şartlara tabi olarak idarece onaylandığı kaydedildi.

Toplam yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon avroluk 4 etaplı projenin,  yapılan revizyonlar neticesinde, yatırım maliyetinde yüklenici firma lehine  oluşabilecek farklar için belirlenecek yöntemle ödeme yapılmasının, idare  tarafından hükme bağlandığı bildirilen açıklamada, kamunun bu durumda zarara  uğraması ya da yüklenici firmanın kar elde etmesi gibi bir durumun söz konusu  olmadığı vurgulandı.

Erdoğdu'nun, "Sözleşme imzalandıktan 2 yıl sonra yer teslimi  yapılarak, işletmeci lehine bir durum ve kamu zararı oluşturulmuş mudur?" sorusuna  karşılık, sözleşmesinin yer teslimi başlıklı maddesinde, arazinin yer teslimine  engel teşkil edecek resmi merci kararlarının bulunması halinde, yer tesliminin  öteleneceğinin belirtildiği aktarıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 19 Kasım 2013'te sözleşmesinin  imzalanmasından sonra işe başlanılabilmesi için gerekli kesin orman izinlerinin  alınması işlemi tamamlanamadığından, yer tesliminin yapılamadığına işaret edilen  açıklamada, projenin hazırlanabilmesi için görevli şirketin yer teslimi, sahada  harita ölçümü, zemin etüdü ve sismik çalışmaları yaptığı kaydedildi.

"BANKALAR TOPLAM 4 MİLYAR 480 MİLYON AVRO KREDİ SAĞLADI"

Erdoğdu'nun, "Finansman garantisi şartları ihaleden sonra  değiştirilmiş midir ve kredi borcu ödenmez ise kamuya mı aktarılacaktır?" sorusu  ile ilgili, Yap-İşlet-Devret'in, bütçe dışı finansman modeli olduğu ve yatırımın  tamamının devlet bütçesi dışında tamamen özel sektör tarafından finanse edildiği  şeklinde ifadelerin yer aldığı açıklamada, görevli şirketin, yatırım tutarının  minimum yüzde 20'sine öz kaynak sağlamak, geri kalanını kredi yoluyla karşılamak  zorunda olduğu vurgulandı.

Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde  Yaptırılması Hakkında Kanunun "Kredi Üstlenimi" başlığı altında yer alan,  "Yatırım ve hizmetlerin süresinden önce  tesisin ilgili idareler tarafından  devralınması halinde, yatırım ve hizmetin finansmanı amacıyla temin edilen dış  finansmanı üstlenmeye söz konusu İdare yetkilidir." hükmüne işaret edilirken, bu  kapsamda, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'ne ait  uygulama sözleşmesinin feshi  başlıklı 36. maddesinin düzenlendiği, sözleşmenin bitim süresinden önce feshi  halinde ise tesisin bedelsiz olarak devralmak kaydıyla, "...yatırıma tahsis  edilmiş ve krediden çekilerek yatırımda kullanılmış ancak sözleşmenin feshi  tarihine kadar kredi kuruluşlarına geri ödenmemiş kredilerin, yatırım ve işletme  dönemlerinde şirket kusuru ile feshi halinde anapara ve faiz giderleri, şirket  kusuru dışında feshi halinde ise ana para ve tüm finansman giderleri, mevcut  kredi sözleşmesindeki şartlar ve süreler dahilinde idare tarafından kredi  kuruluşlarına ödenecektir." hükmüne yer verildiği aktarıldı.

Görevli şirketin bankalarla yapacağı finansman anlaşmalarının, Devlet  Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yönünden önem arz etmesi, borç üstlenim ve  doğrudan sözleşmeye de taraf olmasının gerekli kılındığının altı çizilen  açıklamada, şartname ve uygulama sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde,  görevli şirketin ilgili bankalarla yapacağı borç üstlenim ve doğrudan sözleşme  görüşmelerine DHMİ Genel Müdürlüğünün de katıldığı ve söz konusu sözleşmelere  taraf olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projelerinden biri olan İstanbul  Yeni Havalimanı Projesi'nin finansmanı için Ziraat Bankası önderliğinde  Vakıfbank, Halk Bankası gibi devlet bankalarının yanı sıra Garanti Bankası,  Denizbank ve Finansbank gibi özel sektör bankalarının da katılımıyla oluşan  bankalar grubunca toplam 4 milyar 480 milyon avro kredi sağlandığı,  Yap-işlet-Devret kapsamında yapılan projede hazine garantisi bulunmadığı  belirtildi.

"ORMAN VASFINI YİTİREN ARAZİ REHABİLİTE EDİLDİ"

Erdoğdu'nun, "Havalimanı yer seçimi yapılırken zemin, rüzgar değerleri  ile bu havalimanının çevresel etkisi dikkate alınmış mıdır?" sorusuna cevaben,  proje için planlanan alanın denize ve şehir merkezine yakınlığı, bu büyüklükte  bir proje alanı için kamulaştırma maliyetinin oldukça düşük olması ve Atatürk  Havalimanı'nın güncel kapasiteyi karşılayamamasının, yer seçiminde en önemli  unsurlar arasında yer aldığına işaret edildi.

Havalimanın yapıldığı yerin daha önce maden sahası olduğu ve orman  vasfını yitirdiğine dikkati çekilen açıklamada, çukurlarla dolu arazinin  rehabilite edilerek, son derece yeşil ve çevreye duyarlı şekilde kullanılabilir  bir alana dönüştürüldüğü vurgulandı.

İhale öncesi yer tespiti çalışmalarının detaylı şekilde yapıldığı,  proje alanıyla ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayının alındığı,  rüzgar ölçümleri, zemin etüt raporlarının hazırlandığı ve bunların isteklilere  verildiği aktarılırken, proje başladıktan sonra da her türlü çalışmanın uzman  ekiplerin işbirliğinde çevresel etkileşimler dikkate alınarak incelendiği,  bölgenin flora ve faunasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı, kuş gözlem  çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ve proje tamamlandığında kendi enerjisini  üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz, yeşil ve Leed Sertifikası (Enerji ve Çevre  Dostu Tasarımda Liderlik) almayı hedefleyen bir havalimanının ülkeye  kazandırılacağı kaydedildi.

Erdoğdu'nun, "İGA tarafından THY için gerekli olan tesisler  yapılamadığı için mi havalimanı açılışı gecikecektir?" sorusuna karşılık,  İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışının, planlandığı gibi 29 Ekim'de yapılacağı  belirtildi.

Ayrıca bu çapta bir taşınma ve sonrasında yaşanabilecek problemlerin,  tüm taraflar ve havacılık sektörü için önemli sıkıntılar doğurabileceğinden  hareketle, çalışacak personelin uyum ve sistem entegrasyon çalışmalarının yeterli  ölçüde yapılarak, geri dönülemez bir hataya imkan vermemek adına, havalimanının  tam kapasiteyle işletmeye alınmasının kademeli olarak yapılacağı aktarıldı.

Ayrıca, Erdoğdu'nun, "Havalimanın yapımında başka yerlerden sökülmüş  malzemeler mi kullanılmaktadır?" sorusu da projede son teknoloji sistem ve  cihazların kullanıldığı ve başka bir yerden sökülmüş malzemelerin kullanımının  söz konusu olmadığı vurgulanarak cevaplandı.