Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı

Bakanlık 'Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı' hazırladı

Genel 07.12.2017 15:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2023 hedeflerini içeren 'Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı' hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 2023 hedeflerini içeren "Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı" hazırlandı. Buna göre, 2023'e gelindiğinde olus¸an atıgˆın yüzde 35'inin geri kazanım, yüzde 65'inin ise du¨zenli depolama yo¨netimiyle bertaraf edilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, eylem planı ile doğal kaynakların ve ekosistemin korunup geliştirilmesi, böylece hem bugün hem de gelecek için sağlıklı, yaşanabilir bir çevre oluşturulması amaçlanıyor.

"Sürdürülebilirlik" ilkesi ile uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek hazırlanan eylem planı, strateji ve mevzuat geliştirme, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve stratejileri de içeriyor.

Durum tespiti için anket yapıldı

Türkiye'nin atık yo¨netimine ilis¸kin mevcut durumu, yo¨netim sisteminde iyiles¸tirilmesi veya gelis¸tirilmesi gereken hususlar, nu¨fus ve atık projeksiyonları, 2023'e kadar yapılması planlanan do¨nemsel atık yo¨netim faaliyetleri ve atık yo¨netimine yo¨nelik yatırımların da yer aldığı eylem planı hazırlanırken, 81 il belediyesindeki atık yönetimine ilişkin durum tespiti ve analizi için elektronik anket formu oluşturuldu.

Ankette, belediyelerin idari yapılarından atık hizmeti verdikleri nu¨fusa, atıgˆın toplanmasından tas¸ınmasına, geri kazanımından bertarafına kadar tu¨m su¨rec¸leri kapsayan bilgiler istenirken, aynı zamanda 30 bu¨yu¨ks¸ehir belediyesine yerinde teknik ziyaretler gerc¸ekles¸tirilerek, her bir bu¨yu¨ks¸ehir ic¸in de mevcut durum ic¸eren il raporları olus¸turuldu.

Böylece Bakanlıkça 81 ilin mevcut durumu belirlenerek, atık yo¨netim stratejileri hazırlandı ve 2023'e kadar yapılması planlanan atık yo¨netim faaliyetlerine yo¨nelik tesis tu¨rleri, kapasiteleri ve yatırım maliyetleri bo¨lgesel bazda ortaya kondu.

Atık yo¨netim modellerinin olus¸turulmasında illerin atık miktarları, demografik yapıları, cogˆrafi o¨zellikleri, sosyo-ekonomik durumları, turizm sekto¨ru¨nu¨n varlıgˆı, tarım ve orman alanlarının yogˆunlugˆu ile hayvancılık faaliyetleri dikkate alınarak hazırlanan eylem planında, 7 cogˆrafi bo¨lge 15 alt bo¨lgeye ayrılarak, her bir alt bo¨lge ic¸in 2023'te kurulması o¨ngo¨ru¨len tesis ve tesislerin kapasiteleri de belirlendi.

Tüm bu çalışmalar kapsamında eylem planında, 2023'e gelindiğinde olus¸an atıgˆın yüzde 35'inin geri kazanımı, yüzde 65'inin ise du¨zenli depolama yo¨netimiyle bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Vahs¸i do¨ku¨m sahaları rehabilite edilecek

"Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı"nda yer alan orta ve uzun vadeli diğer hedefler ise söyle sıralanıyor:

"- 2014'te yüzde 5,3 olan kaynagˆında ayrı toplanan ambalaj atıgˆı oranını 2023'de yüzde 12'ye, yüzde 0,2 olan belediye atıklarının biyolojik yo¨ntemler ile geri kazanım oranını yüzde 4'e, yüzde 5,4 olan belediye atıklarının mekanik biyolojik proseslerle geri kazanım oranını yüzde 11'e, yüzde 0,3 olan belediye atıklarının termal yo¨ntemlerle geri kazanım oranını yüzde 8'e yu¨kseltmek,

- 2014 yılında yüzde 88,7 olan belediye atıklarının depolama yo¨ntemiyle bertaraf oranını 2023'te yüzde 65'e du¨s¸u¨rmek,

- Vahs¸i do¨ku¨m sahalarının rehabilite edilmesiyle ins¸aat yıkıntı atıkları ve hafriyat topragˆı yo¨netiminin u¨lke genelinde yaygınlas¸masını sagˆlamak,

- O¨zel atıkların yo¨netiminde toplama ve geri kazanım verimini artırmak,

- Tehlikeli atıkların geri kazanım ve bertarafı ic¸in ilave tesis yatırımlarının artırılmasını sagˆlamak."