Avcılar Kapadık Mahallesi

Avcılar Kapadık Mahallesi’nde imar planı değişikliği!

Emlak Konut GYO Emine Pile 25.05.2016
Avcılar Kapadık Mahallesi 386 ada 5 no.lu parseli kapsayan alanda nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği hakkında açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17.05.2016 tarih ve 8199 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Kapadık Mahallesi 386 ada 5 no.lu parseli kapsayan alanda (Eski 557 parsel) Danıştay 6. Daire Başkanlığı tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının icaplarının yerine getirilmesine yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Bakanlığımızca incelenerek, gerekli düzeltmeler yapılmak suretiyle 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 (ç) maddesi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tadilen ve re'sen 11/05/2016 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.

Söz konusu plan, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 20.05.2016-18.06.2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Avcılar Kapadık Mahallesi imar değişikliği