tarım arazileri

Atıl tarım arazileri çeşitli modellerle üretime kazandırılacak

Arsa-Arazi (2B) 28.10.2018 08:24

Atıl tarım arazileri sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle üretime kazandırılacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan, Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "2019 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda tarım, hayvancılık ve ormancılık ile ticaret  ve bölgesel kalkınma konularında yürütülecek çalışmalara yer verildi.

Programda, 2019 yılı yatırım imkanları Devlet Su İşleri sulama  yatırımları portföyünde proje bazında kaynak tahsisinde önceliklendirmenin  titizlikle yapılmasının önemine işaret edildi.

Programa göre, devam eden projeler kapsamındaki depolama tesis ve sulama şebeke inşaatlarından 2019'da tamamlanacak olanlara öncelik verilecek.

Kapsamlarındaki iş programları 2020 ve sonrasına sarkan projeler  yavaşlatılacak ve bu ilke doğrultusunda kapsamında sözleşmeye bağlanmış iş  bulunmayan projelerden fizibilitesini yitirdiği tespit edilenler yatırım  programından tasarruf edilecek.

Ayrıca, söz konusu işler irdelenerek toplulaştırılmış projeler revize  edilecek. Yeniden önceliklendirme çalışması neticesinde, kaynak kullanımında  tasarruf sağlanırken hizmet seviyesinin korunması hedeflenecek.

ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILACAK

Gıda güvenliğini temin için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde  istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde  kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik  kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması  sağlanacak.

Sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal  işletmelerde ölçeklerin büyütülmesi, arazi edinimi uygulamalarının  geliştirilmesiyle arazi bankacılığı dahil çeşitli modellerle atıl tarım  arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan tarım bilgi sistemlerinin,  diğer kurumların hizmetlerinde ortak kullanıma sunulabilecek olanlar da dikkate  alınarak geliştirilmesine devam edilecek.

PİYASADA TÜKETİCİ GÜVENİ SAĞLANACAK

Programda, ticaret faaliyetlere ilişkin konulara da yer verilirken  yüksek katma değerli hizmet üretimi ve verimlilik artışının sağlanması ile  teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması  temel amaç olarak belirlendi.

Rekabetin ve tüketicinin korunması ile sektör içi kesimler arasında  dengeli gelişmeyi sağlayan, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı bir ticari ortam  tesis edilmesi ve Türkiye'nin, dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedeflendi.

Belirlenen hedefler doğrultusunda önümüzdeki yıl ticari faaliyetlere  ilişkin sağlık, hijyen, kalite, verimlilik ve çevreye etkileri açısından piyasada  tüketici güveni sağlanacak, ticaret hizmetleri alanında piyasa gözetim ve  denetimi daha etkili ve koordineli bir biçimde uygulanacak. Alışveriş turizminde  ülke potansiyeli değerlendirilecek, moda ve alışveriş merkezleri geliştirilecek.

Öte yandan, inşaat sektörünün yurt içinde uluslararası standartların üzerinde üretim ve hizmet kalitesine ulaşması, yurt dışında ise küresel bir marka haline gelmesi hedeflenecek.

BÖLGESEL KALKINMA

Programda, bölgesel kalkınmaya ilişkin amaçlara da yer aldı. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın yurt sathına dengeli bir şekilde yayılmasını hedefleniyor.

Bu çerçevede, program döneminde bölgesel gelişme politikalarında sektörel politikalarla uyum gözetilecek, bölgelerin ihtiyaçlarına duyarlı yenilikçi uygulama araçları geliştirilecek.

Ayrıca desteklerde odaklanma ve katkısallık sağlanacak ve bölge planları ile uygulama arasındaki bağlantıyı güçlendirecek program yönetimi yaklaşımına geçilecek.

IPA 2 döneminde kalkınma ajanslarının daha etkin bir görev üstlenmelerine yönelik ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülerek, ajansların kurumsal yapıları ile insan kaynağı kapasitesi  güçlendirilecek.