Akkuyu NGS inşaatı 2023’te tamamlanacak
Akkuyu NGS inşaatı 2023’te tamamlanacak
23.11.2020

Akkuyu’da inşaatı süren nükleer santralin Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, “2023’e kadar ilk ünitenin bitirilmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
19.11.2020

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı.

İnşaatta ciro oranları yükseldi!
İnşaatta ciro oranları yükseldi!
13.11.2020

TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe ciro endeksinin yüzde 23,3 yükseldiğini açıkladı.

Tolgahan Sayışman, inşaat sektörüne giriyor!
Tolgahan Sayışman, inşaat sektörüne giriyor!
13.11.2020

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hem tekstil hem inşaat sektörüne atıldığını açıkladı.

İnşaat sektörü 4. çeyreğe iyi başladı
İnşaat sektörü 4. çeyreğe iyi başladı
11.11.2020

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), “Hazır Beton Endeksi” 2020 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı.

İnşaat malzemeleri ihracatında rekor!
İnşaat malzemeleri ihracatında rekor!
10.11.2020

Eylül ayında değer ve miktar olarak yılın en yüksek aylık inşaat malzemeleri ihracatı gerçekleştirildi.

İnşaat kalıp ve taşıyıcı iskelelere yeni tedbirler geliyor
İnşaat kalıp ve taşıyıcı iskelelere yeni tedbirler geliyor
07.11.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kalıp ve taşıyıcı iskele uygulamaları sonucu meydana gelen iş kazalarının önüne geçmek için yeni tedbirler alıyor.

'İnşaat malzemeleri ihracatı iyi bir 3. çeyrek yaşadı'
'İnşaat malzemeleri ihracatı iyi bir 3. çeyrek yaşadı'
07.11.2020

Türkiye İMSAD’ın ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısının 37’ncisi, pandemi nedeniyle 6’ncı kez internet üzerinden gerçekleştirildi.

İnşaatçılar İzmir için bir araya gelecek!
İnşaatçılar İzmir için bir araya gelecek!
07.11.2020

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, İzmir’de yapılacak çalışmalar için pazartesi günü toplanacaklarını söyledi.

Bina inşaatlarında kullanılacak iskelerle ilgili flaş karar!
Bina inşaatlarında kullanılacak iskelerle ilgili flaş karar!
06.11.2020

Bina yapım esnasında kurulan iskelelerle ilgili olarak alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

<p>Bina inşaatlarında kullanılan iskelelerle ilgili olarak Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Resmi Gazete'deki karar şöyle; <p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: <p>BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLI KALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ <p>BİRİNCİ BÖLÜM <p>Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar <p>Amaç <p>MADDE 1 &ndash; (1) Bu Tebliğin amacı bina inşaatlarında betona mukavemetini alıncaya kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı ve destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama, projelendirme ve yapım esaslarını, asgari malzeme özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterlerini belirlemektir. <p>Kapsam <p>MADDE 2 &ndash; (1) Bu Tebliğ, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun bina tanımı kapsamına giren yapıların inşasında ahşap ve/veya metal malzemeden tesis edilecek kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerini kapsar. <p>Dayanak <p>MADDE 3 &ndash; (1) Bu Tebliğ, 3194 sayılı İmar Kanununun 1 inci ve 22 nci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resm&icirc; Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. <p>Tanımlar <p>MADDE 4 &ndash; (1) Bu Tebliğde geçen; <p>a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, <p>b) İlgili idare: Yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareyi, <p>c) Kalıp: Prizini almamış betonun yerleştirildiği tüm yüzey, kenar ve bunların bağlantı bileşenlerini içeren sistemi, <p>ç) Proje müellifi: Statik proje müellifi olan inşaat mühendisini, <p>d) Taşıyıcı kalıp iskelesi: Betonun kendini taşıyabilecek dayanıma ulaşana kadar beton, donatı ve kalıpları taşımak ve destek sağlamak amacı ile yerleştirilen tüm bileşenleri, <p>ifade eder. <p>İKİNCİ BÖLÜM <p>Genel Esaslar, Tasarım ve Hesap Esasları <p>Genel esaslar <p>MADDE 5 &ndash; (1) Bu Tebliğ kapsamındaki inşaatlarda, bu Tebliğin Ek-1'inde yer alan değerler ve hesaplamalar uyarınca belirlenen ebatlara uygun olmayan veya kalıcı deformasyona uğramış kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi kullanılamaz. Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi malzemeleri her kullanımdan önce şantiye şefince kontrol edilir. Beton döküm işlemi bu Tebliğin Ek-2'sinde yer alan Form-1 düzenlendikten sonra yapılır. Bu Tebliğin Ek-2'sinde yer alan Form-2 düzenlenmeden kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesi sökümü yapılamaz. <p>(2) Bu Tebliğ hükümlerine göre kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin; performans ve tasarım gerekleri ve bağlantı noktalarına dair hesaplamalar ve çizimler ilgili proje müellifince hazırlanır. Yapılan statik hesap neticesinde kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detayları tablo haline getirilebilir veya tip detay olarak sunulabilir. <p>(3) Kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerine ait proje müellifince hazırlanan dokümanlar, yapı sahibi veya kanuni vekillerince yapı ruhsatiyesi almak için sunulan müracaat dilekçesi ekindeki ruhsat eki statik proje dâhilinde ilgili idareye teslim edilir. <p>(4) Yapı ruhsatının onayını müteakip, kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelesinde kullanılacak malzeme, boyut, mekanik özellikler ve uygulama detaylarında tadilat ruhsatı düzenlenerek değişikliğe gidilebilir. <p>(5) Yüklenici tarafından ahşap ve/veya metal esaslı malzemeden olmak şartıyla; TSE belgesine sahip sistemlerin kullanılacağının talep ve beyan edilmesi halinde, üretici firma tarafından yapılan hesap ve detay çizimler, proje müellifinin uygun görüşü alınmak koşulu ile ruhsat eki statik proje dâhilinde kabul edilebilir. Ancak bu durum yüklenicinin ve proje müellifinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. <p>(6) Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut binaları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamında yapı ruhsatı düzenlenmeden inşa edilebilen binalar haricinde taşıyıcı kalıp iskelesi olarak ahşap malzeme kullanılamaz. <p>(7) 3194 sayılı İmar Kanununun 27 nci maddesi kapsamındaki binaların etüt ve projelerinde de ikinci fıkradaki dokümanlar aranır. <p>(8) İlgili idare, yapı projelerini incelerken ikinci fıkradaki dokümanların bu Tebliğ ve Esaslarına uygunluğunu kontrol eder. <p>(9) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelelerinde; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resm&icirc; Gazete'de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlarda belirtilen asgari koşullar sağlanır. <p>(10) Bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin hesap, proje, uygulama, söküm ve denetim dâhil tüm aşamaları 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabidir. <p>(11) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskeleleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca sorumlu teknik elemanların yönetim, gözetim ve denetimi altında, projesine ve malzeme gereklerine uygun olarak kurdurulur ve söktürülür. <p>Tasarım ve hesap esasları <p>MADDE 6 &ndash; (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kalıplar ve taşıyıcı kalıp iskelelerinin tasarım ve hesaplamalarında bu Tebliğin Ek-1'inde yer alan esaslara uyulur. <p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM <p>Çeşitli ve Son Hükümler <p>Geçiş hükümleri <p>GEÇİCİ MADDE 1 &ndash; (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı verilen yapılar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. <p>Yürürlük <p>MADDE 7 &ndash; (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer. <p>Yürütme <p>MADDE 8 &ndash; (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
İnşaat malzemesi üretimi 3. çeyrekte yüzde 14,2 arttı
İnşaat malzemesi üretimi 3. çeyrekte yüzde 14,2 arttı
03.11.2020

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

Invest İnşaat 2021'e yeni projelerle girecek!
Invest İnşaat 2021'e yeni projelerle girecek!
29.10.2020

Sarıyer-Ayazağa aksında hayata geçirilecek ve 2.2 milyar liralık yatırım değerine sahip olacak projeler için düğmeye basıldı

Invest İnşaat, 2.2 milyarlık iki projeye başlıyor
Invest İnşaat, 2.2 milyarlık iki projeye başlıyor
28.10.2020

Invest İnşaat, gelişim hattı olarak belirlediği İstanbul Sarıyer Ayazağa-Eyüpsultan arasında yeni projelerinin hazırlığını tamamladı.

Bodrum'da inşaat kazısında tarihi duvar bulundu!
Bodrum'da inşaat kazısında tarihi duvar bulundu!
23.10.2020

Bodrum'daki arazide inşaat yapımı için gerçekleştirilen kazında tarihi olduğu düşünülen bir duvar bulundu.

İngiltere 1. Yapı ve İnşaat Fuarı Mayıs 2021'de yapılacak!
İngiltere 1. Yapı ve İnşaat Fuarı Mayıs 2021'de yapılacak!
23.10.2020

Londra'da gerçekleştirilecek organizasyon 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Bulgaristan İnşaat Fuarı Mart 2021’de yapılacak!
Bulgaristan İnşaat Fuarı Mart 2021’de yapılacak!
23.10.2020

Bulgaristan İnşaat Fuarı, 10-13 Mart 2021 tarihlerinde, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek

Sivas'ta dev hastane inşaatı devam ediyor!
Sivas'ta dev hastane inşaatı devam ediyor!
23.10.2020

Yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Limak, inşaat sektöründe Çinlileri rakip görmüyor!
Limak, inşaat sektöründe Çinlileri rakip görmüyor!
22.10.2020

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, inşaat sektöründe Çinlilerin, Türkiye'ye rakip olamayacağını söyledi.

Çotanak Stadı'nın inşaatı tamamlanmak üzere!
Çotanak Stadı'nın inşaatı tamamlanmak üzere!
20.10.2020

Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı inşaatında sona gelindi.

Zeray İnşaat'tan Çayırova'ya Meva Anadolu imzası!
Zeray İnşaat'tan Çayırova'ya Meva Anadolu imzası!
17.10.2020

Fiyatları 486 bin TL ile 1 milyon 344 bin TL arasında değişen Meva Anadolu Evleri, Zeray İnşaat tarafından Kocaeli Çayırova'da inşa ediliyor.

<p>Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hayata geçirilen ve fiyatları 486 bin TL civarında olan Meva Anadolu, Zeray İnşaat imzası taşıyor. 750 dairelik proje, 35 bin metrekarelik alanda yükselirken 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere farklı daire planlarına sahip. <p>Dairelerin fiyatları 1.3 milyona kadar çıkıyor <p>2022 Nisan tarihinde teslimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen Meva Anadolu Evleri'nde satılık dairelerin fiyatları 486 bin TL seviyelerinden başlayıp 1 milyon 344 bin TL'ye kadar artış gösteriyor. <p>Muhteşem sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor <p>Banka kredisi kullanımına uygun olan projede konut alanlar, muhteşem bir sosyal donatı alanına da sahip olacak. Projede 1.500 metrekarelik iki yüzme havuzu, 700 metrekare teras kafe, 600 metrekare spor merkezi, 450 metrekare kapalı yüzme havuzu, 300 metrekare kafe ve restoran, 250 metrekare çocuk oyun alanının yanı sıra 1.000 metrekare göl, gölün ortasında açık kafe, teras ve pastane, 100 metre yüksekliğinde şelale, çardak gibi muhteşem sosyal donatı alanları bulunuyor.